Kyrkvärdar

Kyrkvärdarnas insats utgör en viktig del av församlingens gudstjänstliv. Till deras uppgifter hör att välkomna besökarna till kyrkan, dela ut psalmböcker och annan information, bära upp kollekt, läsa texter, tända ljus för döpta, döda och för dem som ämnar ingå äktenskap.

Kyrkvärdarna fungerar alltid parvis, det betyder att alla inte behöver utföra alla uppgifter. Någon kanske föredrar att bära upp kollekt framom att läsa en text eller tända ljus. Detta kommer man överens om inför varje gudstjänst.

Till kyrkvärdarnas uppgifter hör även att ställa i ordning för kyrkkaffet i kyrkan och hjälpa till där det behövs.

Tag kontakt

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs