Förvaltning och beslutsfattande

Ekenäsnejdens svenska församling tillhör Raseborgs kyrkliga samfällighet som täcker området Raseborg. Till samfälligheten hör även Karis-Pojo svenska församling och Raaseporin suomalainen seurakunta (som betjänar de finskspråkiga medlemmarna på hela Raseborgs område).

I samfälligheten är det gemensamma kyrkofullmäktige som fattar de högsta besluten. De förtroendevalda väljs i församlingsvalet och besluter om samma frågor som fullmäktige i en helt självständig församling. Dessutom fördelar de medel mellan församlingarna i samfälligheten.

Gemensamma kyrkofullmäktige utser ett gemensamt kyrkoråd som leder samfällighetens verksamhet, administration och ekonomi. Det bereder ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige och verkställer besluten.

I församlingsvalet väljs också församlingsråd i församlingar som ingår i en samfällighet. Dess uppgift är att leda församlingens verksamhet, främja det andliga livet och besluta om de medel som tilldelats församlingen.