Hyppää sisältöön

Mötesbeslut

2021

Församlingsrådets sammanträde 5.10.2021

1. Budgeten för år 2022
GeKR har (02.09.2021) fastställt nettobudgetramarna för församlingarna.
Budgetramen är 1 243 700 €. Fördelningen sker per capita och har justerats enligt den folkmängdsfördelning som var rådande i slutet av år 2020.
Genom god budgetdisciplin har budgeten även detta år hållits inom sina ramar.
I budgeten finns medtaget en subvention på 15 € för församlingsmedlemmar (hushåll) som önskar prenumerera på tidningen Kyrkpressen.
Budgetförslaget beaktar att församlingen övergått till Kustens- och Ålands centralregister med årskostnad 26 000 €. Även att intäkterna från ämbetsbetyg m.m. har strukits (5 500 €) och att lönen för byråsekreteraren (80%) borttagits. Det betyder att kostnaderna för CR balanseras upp av att lönen inte längre belastar kyrkoherdeämbetet.
Byråsekreteraren har övergått till diakonisektorn som assistent. Lönen kommer från diakonisidan.

2. Verksamhetsplanen för år 2022
Församlingsrådet har fastslagit församlingens övergripande och detaljerade mål för år 2021.

MÅL och VISION:

• En församling mitt i livet som värnar och utvecklar den kristna traditionen

• Ekenäsnejdens svenska församling fungerar mitt i livet med öppenhet och samverkan

• Ekenäsnejdens svenska församling är en kommunicerande och dialogbenägen församling i dagens samhälle

• Ekenäsnejdens svenska församling ger den grundservice som förutsätts av en församling enligt KL och KO, samt i enlighet med den vision som församlingsrådet fastställt

• Nyckelord: SAMVERKAN och FÖRDJUPNING

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN I VERKSAMHETEN:

• Att finna nya möjligheter och skapa meningsfulla rum för frivilliga medarbetare att finna sin plats i församlingen.

• Ekenäsnejdens svenska församling är en kommunicerande församling som satsar på en ständig utveckling av det verbala och visuella uttrycket i tryck, på webben och i helhetsimagen. Information i alla dessa former är ett förverkligande av församlingens evangelisationsuppgift. Utgivande av tidning fyra gånger per år

• Det diversifierade utbudet av gudstjänster, mässor och andakter utgör en del av församlingens kärnverksamhet

• Församlingsverksamheten utvecklas i helheten med den stora församlingens synergieffekter på de lokala planen

• Församlingsverksamheten omstruktureras enligt den grundläggande planen (se ovan) och i kongruens med behov i tiden.

• Fungerande nyrekrytering

• Historik över Ekenäs församling

3. Fortbildningsplanen för år 2022
Församlingsrådet har fastställt fortbildningsplanen för år 2022 som bland annat omfattar en utbildningshelhet för hela medarbetarskaran med målsättning att finna nya möjligheter och innovationer för församlingsverksamheten.

4. Val av diakon/diakonissa
Församlingsrådet valde Ritva Mieronkoski till diakon räknat från 1.11.2021.
Hon har tidigare arbetet som t.f. diakon i församlingen från 1.1.2021 och som diakoniarbetare i församlingen under tiden 1.5.2017- 13.10.2019.
Hon vigs till diakoniämbetet 10.10.2021 i Borgå domkyrka.

(11.10.2021)

 

Församlingsrådets sammanträde 26.5.2021

1. Tjänstledighet kaplan Monica Cleve
Församlingsrådet beviljade kaplan Monica Cleve tjänstledighet för tiden 1.9.2021 – 28.02.2022. Under tjänstledigheten skall hon vara t.f. kyrkoherde i Hangö svenska församling.
Domkapitlet i Borgå stift fattar det slutliga beslutet.

2. Överföring till ny tjänst Petra Fagerström
Församlingsrådet beslöt att byråsekreterare Petra Fagerström, med eget medgivande, överförs till diakonisektorn som diakoniassistent.
Av arbetstiden förverkligas 20 % inom kanslisektorn. Överföringen äger rum efter det att församlingen ingått i Kustens och Ålands centralregister.

3. B-kantorstjänsten
Församlingsrådet beslöt att i detta skede inte lediganslå b-kantorstjänsten.

4. Partiell vårdledighet
Barnledare Iselin Nylund beviljades partiell vårdledighet för tiden 1.8.2021 – 31.5.2024.

(27.5.2021)

 

Församlingsrådets sammanträde 3.3.2021

1. Verksamhetsberättelsen samt budgetutfallet för år 2020
Församlingsrådet antecknade verksamhetsberättelsen för kännedom och kunde konstatera att verksamheten är mångfacetterad och berör det mänskliga livets olika områden.

Verksamhetsåret präglades dock av coronapandemin som inverkade på antalet gudstjänster och evenemang på ett avgörande sätt. I stället för konkreta sammankomster producerades många videor. Gudstjänster och andakter bandades. Dessutom producerades andra program för olika åldersgrupper.

Budgetutfallet var även positivt och stannade på ett budgetförverkligande på 73,5 %.

2. Porträtt av kyrkoherdar
Församlingsrådet beslöt att låta fotografierna av kyrkoherdarna Bergroth och Victorzon målas i olja av konstnär Nina Österberg.

3. Val av vice ordförande
Församlingsrådet återvalde enhälligt Tanja Eriksson till vice ordförande.

4. Tillfälligt konstverk invid Ekenäs kyrka
Pro Artibus hade inkommit med en anhållan till församlingen om ett tillfälligt konstverk invid Ekenäs kyrkas östra sida. Församlingsrådet ställde sig positiv till anhållan och förutsatte att platsen ställs i ursprungligt skick efter utställningen och att konstverket och skötseln av det inte medför kostnader för församlingen.

(9.3.2021)

 

2020

Församlingsrådets sammanträde 17.11.2020

1. Diakoniss-/diakontjänst
Församlingsrådet hade ledigförklarat vid mötet 29.09.2020 en tjänst inom diakoni motsvarande diakonissa eller diakon att sökas senast 03.11.2020. Tjänsten erhöll två icke formellt behöriga sökanden.
Församlingsrådet beslöt att i detta skede inte på nytt ledigförklara tjänsten. Kyrkoherden äger rätt enligt gällande instruktion att tillfälligt anställa lämplig person för tjänsten.

2. Centralregisterfrågan
Församlingsrådet beslöt att församlingen inleder förhandlingar om att ingå i Kustens och Ålands centralregister.
Församlingsrådet antecknade de ekonomiska konsekvenserna till kännedom och beslöt att framgent reservera medel för centralregistret.
Målsättningen är att anslutningen förverkligas under år 2021.

3. Kollektlistan för år 2021
Församlingsrådet fastställde kollektlistan för år 2021. För de dagar ändamålet ej fastställts av kyrkostyrelsen befullmäktigas kyrkoherden att bestämma kollektändamålet.

4. Vigsel till äktenskap i församlingens utrymmen
Församlingsrådet beslöt att samtliga kyrkor (Ekenäs, Bromarv, Snappertuna och Tenala) och övriga utrymmen tillhörande samfälligheten på Ekenäsnejdens svenska församlings område är tillgängliga för samtliga kyrkliga vigslar eller välsignelse av äktenskap.

5. Avtal med Finska Missionssällskapet
Församlingen har haft avtal med Finska missionssällskapet sedan församlingen grundades och före det hade Ekenäs och Tenala församlingar avtal med FMS. Avtalen har löpt årsvis. Avtalet är på 20.000 €: 8.000 € till byprojekt i Nepal och 12.000 € till Anna och Bertrand Tikum för arbetet i Senegal.
Församlingsrådet beslöt att förnya avtalet med FMS enligt tidigare villkor att gälla till 31.12.2022 med en uppsägningstid på 6 månader.

6. Förordnande Wille Westerholm
Pastor Wille Westerholm har varit anställd i församlingen sedan 1.6.2016.
Wille Westerholms förordnande som t.f. kaplan upphör 31.12.2020 då kaplan Monica Cleve återvänder från sin tjänstledighet.
Församlingen har två kaplanstjänster och en församlingspastorstjänst. Meri Yliportimo har förordnats som församlingspastor tillsvidare i ett fortsatt arbetsförhållande.
Församlingsrådet beslöt att till domkapitlet i Borgå stift meddela som sin önskan att Wille Westerholm förordnas till t.f. kaplan för tiden 1.1.2021 – 31.12.2021.

 

Församlingsrådets sammanträde 29.9.2020

1. Budgeten för år 2021
GeKR har (03.09.2020) fastställt nettobudgetramarna för församlingarna. Budgetramen är 1.239.654 € vilket betyder att budgetramen hålls på samma nivå som år 2020. Fördelningen sker per capita enligt den folkmängdsfördelning som var rådande för budgeten 2019. Församlingsrådet har godkänt budgeten för år 2021. I budgeten finns medtaget en subvention på 15 € för församlingsmedlemmar (hushåll) som önskar prenumerera på tidningen Kyrkpressen.

I budgetförslaget finns medtaget ett anslag på 9.000 € för övergång till centralregister.

2. Verksamhetsplanen för år 2021
Församlingsrådet har fastslagit församlingens övergripande och detaljerade mål för år 2021.

Mål och vision

 • En församling mitt i livet som värnar och utvecklar den kristna traditionen
 • Ekenäsnejdens svenska församling fungerar mitt i livet med öppenhet och samverkan
 • Ekenäsnejdens svenska församling är en kommunicerande och dialogbenägen församling i dagens samhälle
 • Ekenäsnejdens svenska församling ger den grundservice som förutsätts av en församling enligt KL och KO, samt i enlighet med den vision som församlingsrådet fastställt
 • Nyckelord: SAMVERKAN och FÖRDJUPNING

Centrala tyngdpunktsområden i verksamheten

 • Att finna nya möjligheter och skapa meningsfulla rum för frivilliga medarbetare att finna sin plats i församlingen.
 • Ekenäsnejdens svenska församling är en kommunicerande församling som satsar på en ständig utveckling av det verbala och visuella uttrycket i tryck, på webben och i helhetsimagen. Information i alla dessa former är ett förverkligande av församlingens evangelisationsuppgift. Utgivning av tidning fyra gånger per år.
 • Det diversifierade utbudet av gudstjänster, mässor och andakter utgör en del av församlingens kärnverksamhet
 • Församlingsverksamheten utvecklas i helheten med den stora församlingens synergieffekter på de lokala planen
 • Församlingsverksamheten omstruktureras enligt den grundläggande planen (se ovan) och i kongruens med behov i tiden.
 • Fungerande nyrekrytering
 • Historik över Ekenäs församling

3. Fortbildningsplanen för år 2021
Församlingsrådet har fastställt fortbildningsplanen för år 2021 som bland annat omfattar en utbildningshelhet för hela medarbetarskaran med målsättning att finna nya möjligheter och innovationer för församlingsverksamheten.

4. Beviljande av avsked/ diakonissa Carita Englund
Församlingsrådet beslöt att bevilja Carita Englund avsked från tjänsten som diakonissa i Ekenäsnejdens svenska församling med hänvisning till hennes pensionering från och med 01.05.2021.

5. Ledigförklarande av tjänst inom diakonin
Församlingsrådet beslöt att ledigförklara en tjänst inom diakoni motsvarande diakonissa eller diakon. Språkkraven är att obehindrat använda svenska. Nöjaktigt behärskande av finska en merit.
Vid besättande av tjänsten beaktas den sökandes förmåga att fungera i enlighet med församlingens övergripande målsättning. På tjänsten tillämpas en 6 månaders prövotid. Tjänsten är ledig att sökas senast 03.11.2020.

6. Ansökan om rätt att digitalt fotografera kyrkoböcker
Finlands släkthistoriska förening har tidigare i oktober 2017 givits rätt att digitalisera en del av kyrkoarkiven i Ekenäsnejdens svenska församling. Det projektet förverkligades enligt plan och församlingsrådets beslut och kriterier. Nu fortsätter projektet.
Församlingsrådet beslöt att ge Finlands släkthistoriska förening rätt att digitalt fotografera de kyrkoböcker man nu anhållit om att få digitalisera. Rätt ges även att digitalisera fem år nyare material, men materialet får inte ges offentlighet innan tidskraven enligt lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet uppfylls.
Församlingsrådet beslöt att för arbetet uppgörs en tidsplan före arbetets påbörjande. Arbetet får inte medföra extra kostnader för församlingen. Vid arbetet iakttas största försiktighet. Kyrkböckerna får inte flyttas från sina ursprungliga ställen. Församlingen ges tillgång till det digitaliserade materialet.

(30.9.2020)

 

Församlingsrådets sammanträde 3.3.2020

1. Verksamhetsberättelsen samt budgetutfallet för år 2019
Församlingsrådet antecknade verksamhetsberättelsen för kännedom och kunde konstatera att verksamheten är mångfacetterad och berör det mänskliga livets olika områden. En ökning i deltagare i gudstjänster och nattvard kunde noteras likaså att ”turistbesöken” ökat till drygt 12.000 personer och gav Ekenäs kyrka en sjunde plats bland landets vägkyrkor.

Budgetutfallet var även positivt och stannade på ett budgetförverkligande på 73,7 %.

2. B-kantorstjänsten
Församlingsrådet beslöt att anställa Inkeri Aittola som t.f. b-kantor för tiden 1.4.2020 – 31.3.2021.

3. Centralregisterfrågan
Församlingsrådet tog del av kontraktsprost Anders Lindströms utredning i centralregisterfrågan och diskuterade ärendet samt beslöt att frågan remitteras för vidare utredning.

4. Värdinnetjänsten
Församlingsrådet beslöt att församlingshemsvärdinnan Camilla Erikssons arbetsavtal ändras till att gälla tillsvidare räknat från 20.3.2020.

(3.3.2020)


2019

Församlingsrådets sammanträde 26.11.2019

1.  Kollektlistan för år 2020
Församlingsrådet fastställde kollektlistan för år 2020. För de dagar ändamålet ej fastställts av kyrkostyrelsen befullmäktigas kyrkoherden att bestämma kollektändamålet.

2. Diakoniss-/diakontjänst
Församlingsrådet hade ledigförklarat vid mötet 3.10.2019 en tjänst inom diakoni, motsvarande diakonissa eller diakon, att sökas senast 7.11.2019.

Ingen hade sökt tjänsten.
Församlingsrådet beslöt att i detta skede inte på nytt ledigförklara tjänsten. Kyrkoherden äger rätt enligt gällande instruktion att tillfälligt anställa lämplig person för tjänsten.

3. Centralregisterfrågan
I december 2018 fastställde kyrkostyrelsens plenum att folkbokföringen från och med ingången av 2022 skall skötas centralt av de regionala centralregistren. Det här betyder att de enskilda församlingarna efter år 2021 inte längre sköter myndighetsuppgifter i anslutning till de kyrkliga förrättningarna och folkbokföringen.

Kontraktsprost Anders Lindström gör en utredning på domkapitlets uppdrag gällande centralregister för församlingarna Väståbolands församling, Kimitoöns församling, Ekenäsnejdens svenska församling, Karis-Pojo svenska församling, Hangö svenska församling, Ingå församling samt  Raaseporin suomalainen seurakunta.

Arbetet är ännu inte helt slutfört men som alternativ finns ett centralregister med Pedersöre omfattande Österbotten och Åland eller att församlingarna skulle ansluta sig till Esbo centralregister.

Församlingsrådet antecknade detta till kännedom och  konstaterade att saken därmed är under utredning och att detta kan ges som ett svar till berörda myndigheter. De fortsatta förhandlingarna kommer att utvisa vilket alternativ som är det bästa.

 (26.11.2019)

 

Församlingsrådets sammanträde 3.10.2019

1. Budgeten för år 2020
GeKR har (05.09.2019) fastställt nettobudgetramarna för församlingarna. 
Budgetramen är 1.240.600 € vilket innebär en liten ökning för Ekenäsnejdens svenska församlings del med 4.900 €.
Församlingsrådet har godkänt budgeten för år 2020. I budgeten finns medtaget en subvention på 15 € för församlingsmedlemmar (hushåll) som önskar prenumerera på tidningen Kyrkpressen.

2. Verksamhetsplanen för år 2020
Församlingsrådet har fastslagit församlingens övergripande och detaljerade mål för år 2020.

Mål och vision:

 • En församling mitt i livet som värnar och utvecklar den kristna traditionen
 • Ekenäsnejdens svenska församling fungerar mitt i livet med öppenhet och samverkan
 • Ekenäsnejdens svenska församling är en kommunicerande och dialogbenägen församling i dagens samhälle
 • Ekenäsnejdens svenska församling ger den grundservice som förutsätts av en församling enligt KL och KO, samt i enlighet med den vision som församlingsrådet fastställt
 • Nyckelord: SAMVERKAN och FÖRDJUPNING

 Centrala tyngdpunktsområden i verksamheten:

 • Att finna nya möjligheter och skapa meningsfulla rum för frivilliga medarbetare att finna sin plats i församlingen, att resursbanken fortsätter att utveckla
 • Ekenäsnejdens svenska församling är en kommunicerande församling som satsar på en ständig utveckling av det verbala och visuella uttrycket i tryck, på webben och i helhetsimagen. Information i alla dessa former är ett förverkligande av församlingens evangelisationsuppgift. Utgivande av tidning fyra gånger per år
 • Det diversifierade utbudet av gudstjänster, mässor och andakter utgör en del av församlingens kärnverksamhet
 • Församlingsverksamheten utvecklas i helheten med den stora församlingens synergieffekter på de lokala planen

3. Fortbildningsplanen för år 2020
Församlingsrådet har fastställt fortbildningsplanen för år 2020 som bland annat omfattar en utbildningshelhet för hela medarbetarskaran med målsättning att finna nya möjligheter och innovationer för församlingsverksamheten.

4. Ny församlingspastor
Församlingsrådet beslöt att meddela domkapitlet sitt beslut att TM Jakob Edman kan förordnas till församlingspastor i församlingen för perioden 07.10.2019-31.12.2020 då kaplan Monica Cleve är tjänstledig.
Edman prästvigs 06.10.2019 i Borgå domkyrka.

5. Ledigförklarande av diakoniss/diakontjänst
Församlingsrådet beslöt att ledigförklara en tjänst inom diakoni motsvarande diakonissa eller diakon.
Språkkraven är att obehindrat använda svenska. Nöjaktigt behärskande av finska en merit.
Vid besättande av tjänsten beaktas den sökandes förmåga att fungera i enlighet med församlingens övergripande målsättning.
På tjänsten tillämpas en 6 månaders prövotid.
Tjänsten är ledig att sökas senast 07.11.2019.

(3.10.2019)

 

Församlingsrådets sammanträde 11.6.2019

1.  Val av diakon
Församlingsrådet beslöt att välja Carola Lupander till diakon i Ekenäsnejdens svenska församling.

2.  Val av vikarie för ledaren för eftermiddagshemmet
Församlingsrådet beslöt att välja Mathilda Löfhjelm-Liljeberg till vikarie för ledaren för eftermiddagsverksamheten för tiden 1.8.2019 – 31.7.2019.

3. Val av b-kantor
Ingen formellt behörig hade sökt tjänsten. Församlingsrådet besluter att inte besätta tjänsten ej heller ledigförklara den på nytt i detta skede.
Församlingsrådet besluter att erbjuda ett vikariat som t.f. b-kantor åt Inkeri Aittola för tiden 1.9.2019 – 28.2.2020.

4.  Regnbågsmässa
Församlingsrådet biföll önskan om att en Regnbågsmässa ordnas i Ekenäs kyrka i samband med Pridefestivalen den 7 september 2019.  

(12.6.2019)

 

Församlingsrådets sammanträde 16.4.2019

1. Ledigförklarande av B-kantorstjänst
Församlingsrådet beslöt att ledigförklara en B-kantorstjänst att sökas senast den 21.05.2019.
Formell behörighet är B-kantorsexamen samt följande kriterier: god samarbetsförmåga i arbetsteamet samt förmåga att utveckla samverkan med övriga musikaktörer på församlings område. Den sökandes omfattande av församlingens mål och vision är en grundförutsättning när det gäller skötsel av kantorsuppdraget. Arbetsspråket är svenska. Förmåga att behärska och använda språket bör dokumenteras. På tjänsten tillämpas en 6 månaders prövotid.

2. Beviljande av avsked
Församlingsrådet beslöt att bevilja diakoniarbetare Gunilla Lindvik avsked från sin tjänst 7.4.2019.

3. Ledigförklarande av diakonissa/diakontjänst
Församlingsrådet beslöt att ledigförklara en tjänst inom diakoni motsvarande diakonissa eller diakon. Även YH socionom eller motsvarande kan komma ifråga.
Språkkravet är obehindrad användning av svenska. Nöjaktigt behärskande av finska är en merit.
Vid besättande av tjänsten beaktas den sökandes förmåga att fungera i enlighet med församlingens övergripande målsättning. På tjänsten tillämpas en 6 månaders prövotid. Tjänsten är ledig att sökas senast 21.05.2019.

4. Beviljande av arbetsledighet
Församlingsrådet beslöt att bevilja ledaren för eftermiddagsverksamheten Daniela Lindgren arbetsledighet för tiden 1.8.2019 -31.7.2020.

5. Vikarie för ledaren för eftermiddagsverksamheten
Församlingsrådet beslöt att ett vikariat som ledare för eftermiddagsverksamheten förklaras ledigt att sökas senast 21.05.2019. Vikariatet gäller för tiden 1.8.2019 -31.7.2020.

6. Förordande av tjänstledighet
Församlingsrådet beslöt att förorda för domkapitlet i Borgå stift att kaplan Monica Cleve beviljas tjänstledighet för tiden 1.10.2019 – 31.12.2020 för handhavande av kyrkoherdetjänsten i Sjundeå svenska församling.

7. Förlängt förordnande Meri Yliportimo
Församlingsrådet besluter att till domkapitlet i Borgå stift meddela som sin önskan att Meri Yliportimos förordnade till församlingspastor i Ekenäsnejdens svenska församling kan förlängas till 31.12.2020.

8. Förordnande Wille Westerholm
Församlingsrådet beslöt att till domkapitlet i Borgå stift meddela som sin önskan att Wille Westerholm förordnas till t.f. kaplan för tiden 1.6.2019 – 30.09.2019 och som Monica Cleves vikarie under tiden för hennes tjänstledighet 1.10.2019 -31.12.2020.

9. Val av barnombud
Församlingsrådet beslöt att till barnombud välja ungdomsarbetsledare Kjell Wikström samt Minna Opara från församlingsrådet.

10. Val av medlemmar i arbetsgruppen för barn, familj och ungdom
Församlingsrådet valde följande personer till ordinarie medlemmar: Linda Jonsson, Minna Opara, Martina Frilund och Mikaela Holmberg.

(16.4.2019)

 

Församlingsrådets sammanträde 5.3.2019

1. Församlingsrådet godkände verksamhetsberättelsen och budgetförverkligandet för år 2018.

2. Val av medlemmar i arbetsgruppen för bistånd, diakoni och mission
Församlingsrådet valde följande personer till ordinarie medlemmar i arbetsgruppen för bistånd, diakoni och mission: Eivor Österlund-Holmqvist, Tua Lindqvist, Margareta Puiras och Guy Sundström.

(16.4.2019)

 

Församlingsrådets sammanträde 15.01.2019

1. Val av vice ordförande för 2019-2020
Tanja Eriksson valdes enhälligt till vice ordförande för församlingsrådet för tiden 2019-2020.

2. Tjänstledighet för c-kantor Sofia Lindroos samt val av vikarie
Kantor Sofia Lindroos beviljades tjänstledighet för tiden 1.2-30.4.2019. Till vikarie utsågs C-kantor Inkeri Aittola.

3. Val av ungdomsarbetsledare 
Församlingsrådet valde socionom YH inriktning kyrkans arbete Camilla Österberg till ungdomsarbetsledare från 1.2.2019.
Arbetet skall i första hand omfatta barn- och familjearbetet. Även konfirmandarbete ingår.

4. Avtal med Finska missionssällskapet
Församlingsrådet beslöt att förnya avtalet med FMS. Avtalet löper två år till 31.12.2020 och gäller för byprojektet i Nepal 8.000 € och 12.000 € för Anna och Bertrand Tikums arbetet i Senegal.

5. Arbetsordningar för arbetsgrupperna för sektorn barn, familj och ungdom samt för sektorn bistånd, diakoni och mission
Församlingsrådet godkände arbetsordningarna för ovannämnda arbetsgrupper. Medlemmarna till arbetsgrupperna väljs vid nästa sammanträde.

(15.1.2019)