Aktuell coronainfo

I Ekenäsnejdens svenska församling följer vi Borgå domkapitels anvisningar baserade på Regionförvaltningsverkets och övriga myndigheters beslut. Vi uppdaterar våra verksamhetssätt efter behov och informerar när det sker en förändring.

Offentliga sammankomster inomhus med flera än 6 deltagare förbjuds i Nyland fram till och med den 30.4.2021 eller tills nya direktiv publiceras. Också mindre samlingar bör ordnas endast i undantagsfall och med beaktande av givna säkerhetsföreskrifter.

Tillämpning av direktiven i Ekenäsnejdens svenska församling

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar är i lag definierad verksamhet som församlingarna skall upprätthålla i samtliga situationer (KL 4 kap 1 §). Gudstjänsterna förrättas i kyrkorummet, i huvudsak utan församlingsmedlemmar. I kyrkorummet får samtidigt befinna sig högst 6 personer, exklusive de personer som förrättar gudstjänsten. Om det är möjligt strömmas gudstjänsten på sin vanliga gudstjänsttid i youtubekanalen Ekenäsnejdens församling. Om strömning inte är möjlig bandas gudstjänsten och publiceras samma dag i youtubekanalen, som också nås via denna länk till kanalen.Öppna länk i ny flik

Korta nattvardsmässor med anmälningsförfarande och begränsat antal deltagare kan firas i nejdens kyrkor. 

Vid kyrkliga förrättningar inomhus kan högst 6 personer närvara, exklusive anställda i församlingen. Kyrkliga förrättningar skall dock ordnas möjligast småskaligt. Vid jordfästningar kan med hänvisning till pastorala skäl och kyrkoherdens medgivande de närvarandes antal uppgå till fler än 6 personer. Kyrkliga förrättningar skall primärt ordnas i församlingens utrymmen.

Säkerheten vid förrättningar

Endast friska personer får delta i en kyrklig förrättning. Detta gäller såväl personal som övriga närvarande. Vid en förrättning skall ett säkerhetsavstånd på 2 meter upprätthållas. Möjlighet till handtvätt eller användning av handdesinficering förutsätts. Vid en förrättning skall andningsskydd användas.

Antalet närvarande vid minnesstunder och dopbjudningar i församlingens utrymmen begränsas till 6 personer.

Verksamheten i församlingen

 • All fritidsverksamhet inomhus för vuxna avbryts tillsvidare: körer, kretsar, grupper, lunchtillställningar.
 • Familjecaféverksamheten inomhus avbryts.
 • Fritidsverksamheten för barn under skolåldern kan hållas inomhus, skolbarnsverksamheten för barn under 12 år kan fortsätta utomhus.
 • Inomhusverksamheten för ungdomar över 12 år avbryts från och med den 8.3.2021.
 • Eftisverksamheten för skolbarn kan fortgå så länge skolorna är öppna.
 • Matbanken fortsätter sin behovsprövade verksamhet.

Beslutsfattande i församling och samfällighet

Begränsningarna berör inte församlingarnas eller samfälligheternas lagenliga förtroendemannaorgan. Som skyddsåtgärd kan man begränsa antalet sammanträden och begränsa beslutsprocessen till endast de mest nödvändiga ärendena som föreligger.

Vid sammanträden skall säkerhetsföreskrifter följas så att varje sammanträde kan genomföras på ett säkert sätt. Med stöd av nuvarande kyrkolag är även elektroniska möten möjliga.

Säkerhetsföreskrifter

Myndigheternas säkerhetsföreskrifter skall följas i all verksamhet, vilket innebär bl.a. följande åtgärder:

 • Om man är sjuk skall man stanna hemma
 • Man bör upprätthålla ett säkerhetsavstånd på 2 meter
 • Man skall upprätthålla en god handhygien
 • Vid sammankomster skall man använda andningsskydd då säkerhetsavstånd inte kan hållas och även annars alltid då det är möjligt
 • Man kan ladda ner den s.k. corona-appen

Kyrkoherden och ledningen för den kyrkliga samfälligheten svarar för att säkerhetsbestämmelserna följs i församling och samfällighet.

 

Vi uppdaterar informationen vid förändringar.

(Senaste uppdatering 14.4.2021 kl. 11.16)

Händer som trycker ut handsprit ur en flaska.