Aktuell coronainfo

I Ekenäsnejdens svenska församling följer vi statsrådets och THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) instruktioner och biskoparnas anvisningar. Vi uppdaterar våra verksamhetssätt efter behov och informerar när det sker en förändring.

Anvisningar för församlingarna i Borgå stift på Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område 21.11.2020

Från och med den 23.11.2020 och till den 13.12 handlar vi på följande sätt:

Offentliga tillställningar

Deltagarantalet vid alla offentliga samlingar och tillställningar i församlingarna begränsas till 20 personer under tiden 23.11-13.12.2020. Begränsningen gäller alla tillställningar församlingarna ordnar i sina lokaler, också kyrkokonserter.

Gudstjänster och förrättningar

Församlingarna bör fira gudstjänster och ordna kyrkliga förrättningar under alla omständigheter.

Gudstjänsterna och förrättningarna hör till församlingarnas lagstadgade uppgifter enligt kyrkolagens 4 kap 1§.

Församlingsmedlemmarna har rätt att närvara i gudstjänsterna, men deltagarantalet begränsas till 20 personer. Till dessa 20 personer räknas präst, kantor och övriga medverkande.

Församlingen eftersträvar att strömma direkt från söndagens gudstjänst i församlingens kanal i Youtube och på Facebook. I undantagsfall spelas gudstjänsten in på förhand och sändas sedan på annonserad tid, oftast under gudstjänsttid. Gudstjänsten som sänds är församlingens huvudgudstjänst. Även andra andaktsvideor spelas in och sänds enligt annonserad tidtabell.

Vid jordfästningar är det möjligt att med stor försiktighet och av starka pastorala skäl avvika från begränsningen så att de närmaste anhöriga kan närvara samtidigt. Kyrkoherden bör meddelas. 

Samtal inför förrättningar kan hållas i utrymmen där avstånd kan hållas. Gäller även övriga viktiga själavårdskontakter.

Alla uppmanas fortsättningsvis att följa rekommendationen om att begränsa antalet personer till 10 på alla privata tillställningar. Rekommendationen gäller alla familjehögtider inklusive dop, bröllop, minnesstunder och andra privata tillställningar såväl församlingens lokaler som i hemmen.

Konfirmandundervisningen kan hållas, konfirmanderna uppmanas att inte delta i gudstjänster. 

Beslutsfattning i församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna

Begränsningen om 20 personer gäller inte förtroendeorganen i församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna. Det rekommenderas ändå starkt att överväga om sammanträdena kan ordnas vid en senare tidpunkt eller att de förkortas så att endast de brådskande ärendena behandlas.

Vid sammanträdena bör man fästa särskild uppmärksamhet vid säkerhetsarrangemangen. Kyrkolagen tillåter inte för tillfället elektroniska sammanträden.

Hobby- och fritidsverksamhet

Hobby- och fritidsverksamheten i församlingarna såsom körer och klubbar kan fortsätta så att deltagarantalet begränsas till 20 personer.

Den verksamhet som ordnas för barn och unga i församlingarna bör fortsätta så långt det är möjligt. Verksamheten har en stor inverkan på de ungas hälsa och välmående.

Användningen av andningsskydd

Det är rekommenderat att använda andningsskydd i församlingens verksamhet, speciellt då säkerhetsavstånden inte kan tryggas. Användning av andningsskydd rekommenderas för alla som är 13-år eller äldre. Församlingsmedlemmarna ansvarar i första hand själva för anskaffningen av andningsskydd. Församlingarna bör dock förse de församlingsmedlemmar med andningsskydd vars ekonomi är ansträngd och anskaffningen skulle utgöra en oproportionellt stor kostnad. Församlingarnas och samfälligheternas personal rekommenderas använda andningsskydd på arbetsplatsen och i alla arbetsuppdrag.

Pastorskansliet: Tidsbeställning för besök rekommenderas. 

Kom ihåg:

1. Gå till coronatest om du får symptom och håll dig hemma.

2. Håll 1-2 meters avstånd till andra människor

3. Iaktta noggrann hygien speciellt då du hostar och nyser

4. Använd andningsskydd då du inte kan hålla avstånd

5. Ta i bruk koronablinkern på din telefon

Kyrkoherden besluter om och avgör i olika situationer som uppstår i församlingarna och samfällighetens chef om sådant som berör samfällighetens tjänster.

 

Vi uppdaterar informationen vid förändringar.

(Senaste uppdatering 23.11.2020 kl. 14.20)

Händer som trycker ut handsprit ur en flaska.