Aktuell coronainfo

I Ekenäsnejdens svenska församling följer vi Borgå domkapitels anvisningar baserade på Regionförvaltningsverkets och övriga myndigheters beslut. Vi uppdaterar våra verksamhetssätt efter behov och informerar när det sker en förändring.

Offentliga sammankomster med över 10 deltagare förbjuds i Nyland under tiden 30.11.2020-31.1.2021. Också mindre samlingar bör ordnas endast i undantagsfall och med beaktande av givna säkerhetsföreskrifter.

Tillämpning av direktiven i Ekenäsnejdens svenska församling

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar

Gudstjänster och kyrkliga förrättningar är i lag definierad verksamhet som församlingarna skall upprätthålla i samtliga situationer (KL 4 kap 1 §). Gudstjänsterna förrättas i kyrkorummet, i huvudsak utan församlingsmedlemmar. I kyrkorummet får samtidigt befinna sig högst 10 personer, inklusive de personer som förrättar gudstjänsten. Om det är möjligt strömmas gudstjänsten på sin vanliga gudstjänsttid i youtubekanalen Ekenäsnejdens församling. Om strömning inte är möjlig bandas gudstjänsten och publiceras samma dag i Youtubekanalen, som också nås via denna länk till kanalen.

Vid kyrkliga förrättningar kan högst 10 personer närvara, inklusive anställda i församlingen. Kyrkliga förrättningar skall dock ordnas möjligast småskaligt. Vid jordfästningar kan med hänvisning till pastorala skäl och kyrkoherdens medgivande de närmaste anhörigas antal uppgå till fler än 10 personer. Kyrkliga förrättningar skall primärt ordnas i församlingens utrymmen.

Säkerheten vid förrättningar

Endast friska personer får delta i en kyrklig förrättning. Detta gäller såväl personal som övriga närvarande. Vid en förrättning skall ett säkerhetsavstånd om 2 meter upprätthållas. Möjlighet till handtvätt eller användning av handdesinficering förutsätts. Vid en förrättning skall andningsskydd användas.

Verksamheten i församlingen

  • All fritidsverksamhet för vuxna avbryts tillsvidare: körer, kretsar, grupper, lunchtillställningar.
  • Familjecaféverksamheten avbryts.
  • Fritidsverksamhet för barn och ungdomar (under 20 år), vilken sker inomhus, avbryts tillsvidare medan utomhusverksamhet kan fortsätta.
  • Eftisverksamheten för skolbarn får fortgå så länge skolorna är öppna.
  • Matbanken fortsätter sin behovsprövade verksamhet.

Beslutsfattande i församling och samfällighet

Begränsningarna berör inte församlingarnas eller samfälligheternas lagenliga förtroendemannaorgan. Som skyddsåtgärd kan man begränsa antalet sammanträden och begränsa beslutsprocessen till endast de mest nödvändiga ärenden som föreligger.

Vid sammanträden skall säkerhetsföreskrifter följas så att sammanträdena kan genomföras på ett säkert sätt. Med hänvisning till nuvarande kyrkolag är elektroniska möten inte möjliga.

Säkerhetsföreskrifter

Myndigheternas säkerhetsföreskrifter skall följas i all verksamhet, vilket innebär bl.a. följande åtgärder:

  • Om man är sjuk skall man stanna hemma
  • Man bör upprätthålla ett säkerhetsavstånd om 2 meter
  • Man skall upprätthålla en god handhygien
  • Vid sammankomster skall man använda andningsskydd då säkerhetsavstånd inte kan hållas och även annars alltid då det är möjligt
  • Man kan ladda ner den s.k. corona-appen

Kyrkoherden och ledningen för den kyrkliga samfälligheten svarar för att säkerhetsbestämmelserna följs i församling och samfällighet.

 

Vi uppdaterar informationen vid förändringar.

(Senaste uppdatering 18.1.2021 kl. 12.00)

Händer som trycker ut handsprit ur en flaska.