Kyrkoherdens spalt

Dagarna blir kortare, men kommer det ändå att ljusna?

AUGUSTI - SEPTEMBER 2022

Nu om någonsin är det viktigt att tala om hopp. Dagarna blir kortare men vi skall tro att det trots allt kan ljusna i världen.

Tidigare talade man om nödvändigheten av att samhället skulle genomgå strukturändringar. Då handlade det om ökad privatisering och bland annat större kommunala och statliga enheter. Målsättningen var att genom effektivitet skapa kvalitativt bättre service till en lägre kostnad. Samma strukturändring förverkligades över hela linjen i samhället, inom företagen och också internationellt genom globaliseringen.

Denna höst står vi inför fortsatta strukturella förändringar med stigande priser, inflation och begynnande energikris som lurar i Europa, allt förorsakat av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Må det vara sagt än en gång, det var Ryssland som anföll Ukraina. All annan bedömning måste göras ur det perspektivet. Man har rätt att försvara sitt land. Dessutom utkämpas kriget på Ukrainas mark. Det är fortfarande oacceptabelt att anfalla ett annat land. Fastän tiden går kan vi inte låta vänja oss vid att kriget förs. Hösten kommer antagligen att vara avgörande för den fortsatta utvecklingen.

Allt detta påverkar oss. Ekonomierna pressas och välfärden hotas. I en situation som denna ser man vikten av solidariskt delande. Endast genom att hjälpas åt och skapa samverkan kan vi göra det bästa av det svåra. Kriser lyfter upp vikten av solidaritet.

Vad betyder då detta? Det betyder att vi med större uppmärksamhet måste se över strukturerna i vårt samhälle så att det kan fungera och vara tryggt. Ett enat solidariskt folk kan verka både för trygghet i hemlandet och agera för fred och samverkan globalt sätt.

Kyrkan har också här sin uppgift. Kyrkans uppgift är bland annat att skapa goda mötesplatser för mänskor vid livets vägskäl. Kyrkans värderingar har sin grund i den kristna traditionen. Denna har vuxit fram och formats genom tiderna. Förmedlandet av dessa värderingar skall inte göras ”ovanifrån” utan i stället inkluderande och delande. Det handlar om att förkovra sig i det som styr våra beslut och handlingar. Det handlar om att bli bra på värderingar för att göra bra beslut i en föränderlig värld.

Anders Lindström
Kyrkoherde/kontraktsprost

____________________

Ljusets tid

JUNI - JULI 2022

Midsommartiden är ljusets tid. Höjdpunkten av tillväxt och framtidstro på våra breddgrader. Men i år seglar mörka moln över himlen i Europa och fördunklar demokrati och gott liv. Hoppet och samverkan hotas, vi lever i en bister verklighet.

Denna växling mellan mörker och ljus är en del av livet, men det räcker med de utmaningar och hotbilder livet självt för med sig. Vi behöver inte vilsegångna och illvilliga ledare som med hot och makt gör livet ännu svårare.

Det finns ingen lätt lösning. Inför midsommar tänker jag på Johannes döparen som uppmanade befolkningen i Palestina att vända om från felaktiga vägar och söka sig till sanning, ljus och Gud. Han var inte framgångsrik, men fick rollen att bereda väg för den verkliga befriaren - Jesus själv.

Tiden är mogen för högljudda protester och manifestationer där samverkan, dialog och fred lyfts upp. Att höja rösten för det goda i det stora och i det lilla. När vi möts och när vi ses. Att ha modet att ställa upp för det goda i protest mot det destruktiva, lite så där som Johannes döparen gjorde. Att inte gå undan, utan gå framåt för fred och framtidshopp. Ingen lätt väg, men finns det någon annan?

Välsignad midsommartid och sommar.

Anders Lindström
Kyrkoherde/Kontraktsprost

Vägen tillbaka

MAJ 2022

Det är många som undrar och med oro funderar över om det finns en väg tillbaka från Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Hur skall man finna vägen till en bestående fred och vapenvila? Hur skall man förmå sig hantera krigets sviter i familjer och på det personliga planet. Kan man finna en väg tillbaka till ansvar, gemenskap och uppbyggnad? Det här skrivs i början av maj 2022. Vi måste finna en väg tillbaka. Vi önskar fred och tid av uppbyggnad och ett slut på kriget.

Kristen tro är fred, rättvisa och jämlikhet

Kristendomen är en tradition och tro som vinnlägger sig om fred, rättvisa och jämlikhet. Dess viktigaste verktyg är förlåtelsens kraft att förändra och hela. Men även det finaste och viktigaste kan förvrängas. Vi ser det i den ryskt-ortodoxa kyrkans ledning. Finns där en väg tillbaka till insikt, ödmjukhet och ånger?

Jag är inte naiv och tror att allt kan ändras genom ett trollslag. Vägen tillbaka är lång, krokig och fylld av utmaningar. Men vägen måste börja någonstans. På det personliga planet börjar allt med en självinsikt och vilja/förmåga att se sina brister och fel och be om förlåtelse. Vägen tillbaka är lång. Helandet av det brustna måste ha sin tid. Det är en process som genom sin dynamik gör oss mera insiktsfulla, ödmjuka och dialogbenägna till oss själva och till våra medmänskor. Genom förlåtelsen går vi till förändring. Ur det gamla kan det nya resa sig.

Nationernas väg till fred

På de stora plattformarna, vid nationernas och beslutsfattarnas gemensamma bord, startar vägen tillbaka med samma insikter. Också där sitter mänskor, därför är det av största vikt att varje mänska kalibrerar sina värderingar i ödmjukhet inför livet. Arbetet för fred och samverkan i den enkla vardagen kan bli ett viktigt stöd som behövs när freden skall stabiliseras och uppbyggnaden ske i Ukraina. Om vi som individer betonar vikten av dialog och gemenskap kommer det att bli en viktig signal i samhället som stöder och hjälper en framtid av fred och förståelse. Ett enat samverkande Europa i avtal med övriga länder är den motkraft som behövs mot krig och våld.

Det är med sorg i hjärtat jag från min egen plattform långt borta från krigshärdarna tänker på allt lidande och alla svårigheter. Det är lätt att bli lamslagen. Den gamla visdomen ”ingen kan göra allt men alla kan göra någonting” gör sig påmind. Därför går arbetet vidare här i konkret hjälp för dem som flytt Ukraina och i arbete för fred, samverkan och öppenhet i vårt eget samhälle. Allt börjar i det lilla. Må kärlekens, fredens och förlåtelsen kraft omsluta våra tankar i glädje över livet och i samverkan med mänskor omkring oss. Må de vackra orden bli ödmjuka handlingar av rättvisa och helande. Var vi än är och var vi än finns.

Som en del av detta arbete kan vi med glädje konstatera att kyrkorna och våra tillställningar igen är öppna efter pandemin. Där i dessa sammanhang går arbete vidare för fred, mod och hopp. Välkommen med för att dela gemenskapen. Du är viktig. Du behövs.

Med önskan om en välsignad och helande sommar.

Anders Lindström
Kyrkoherde/Kontraktsprost

Enade vi stå - splittrade vi falla

APRIL 2022

För två år sedan tog pandemin grepp om vårt samhälle. Påsken 2020 och 2021 firades med stängda kyrkor. Och när pandemins tillväxtkurvor började dala kom följande omvälvande händelse när Ryssland inledde sin offensiv mot Ukraina och kriget började. Chocken var stor. Oron spred sig. Flyktingströmmen tilltog och förstörelse, lidande och död bredde ut sig.

En balansgång för fred

Balansgången mellan att inte låta krigshärden eskalera och breda ut sig och att samtidigt tillgripa åtgärder som signalerar att anfallet inte på något sätt kan motiveras är svår. EU-länderna inkluderande Storbritannien, Norge, USA och Japan förenade sig snabbt i gemensamma åtgärder gällande bland annat ekonomiska restriktioner och olika understödspaket till Ukraina. Detta besvarades med hotfulla uttalanden från anfallarens sida som därmed visade sitt verkliga ansikte.

Flyktingströmmen kommer att tillta och flyende kommer också efter hand att öka i numerär i vårt land. Församlingen har beredskap att när detta sker bistå med förnödenheter och annan hjälp helt utifrån det behov som uppstår. Hjälpen kommer att kunna kanaliseras via vår diakoni, Fynda och våra matbanker.

Konflikter uppstår inte av sig själv. Därför är det av största vikt att arbetet för medmänsklighet, samverkan, förståelse och demokrati ständigt fortsätter som en del av individens och samhällets utveckling. De inre värderingarna är de som styr de yttre handlingarna. Därför är det viktigt att kalibrera värderingarna och i dialog förkovra dem. Här har kyrkan och församlingarna en samhällsbyggande funktion.

Kyrkorna och kriget

Kriget i Ukraina har visat hur den rysk-ortodoxa kyrkan agerat i frågan. De uttalande patriarken Kirill gjort, genom att välsigna kriget och utpeka Nato, västvärlden och patriarken Bartolomeus i Konstantinopel som skyldiga, visar på en omdömeslöshet som inget har med kristen tro att göra. Till saken hör att påven Fransiscus i tydliga ordalag fördömt kriget och vädjat för fred. Samma inställning har de lutherska kyrkorna intagit.

Det blir påsk

Det känns tungt att i en ledare inför påsk uppta detta tunga tema. Påsken är livets högtid. Vi firar livets seger över döden och att kärleken skall övervinna hatet. Påsken med sitt budskap ger en god inre styrka för hoppet, freden och medmänskligheten.

NT:s berättelser om påskens händelser visar hur lärjungarnas gemenskap splittrades. De flydde undan i rädsla och osäkerhet när Jesus fängslades och dödades. Den splittrade skaran förenades dock åter. Påskens under återskapade gemenskapen.

Ödmjukhet ger medmänsklighet

Utifrån världsläget och påskens kärnbudskap ser jag en dimension som är viktig för alla alltid. En ödmjukhet inför livet och livets gåva ger oss perspektiv för vår stund på jorden. Påskens budskap lyfter våra blickar från självupptagenheten och de egna svårigheterna till något större och fullkomligare - till kärlekens och befrielsens källa, Gud själv. Detta ger perspektiv för det egna livet och allvaret i att rätt förvalta jord, natur och relationer.

Enade vi stå – splittrade vi falla. Detta erfor lärjungarna och detta får vi arbeta för i det lilla och i det stora. Dialog, samverkan och gemenskap är fortfarande viktiga honnörsord i det framtida samhällsbygget.

En välsignad påsktid och god vår. Välkommen med till påskens gemenskap i våra kyrkor.

Anders Lindström
Kyrkoherde/Kontraktsprost

____________________

Hjälpbehov

MARS 2022

Behovet av hjälp för Ukrainas folk ökar dagligen, samtidigt tilltar också flyktingströmmarna från landet. De har redan nått oss i Finland.

Raseborgs stad har förberett detta genom att hänvisa bostäder för dem som flyr kriget. När detta sker har församlingen beredskap att bistå med förnödenheter och annan hjälp utifrån det behov som uppstår. Hjälpen kanaliseras främst via FyndaÖppna länk i ny flik och matbanken i Ekenäs och Tenala. Närmare uppgifter om detta fås via denna länkÖppna länk i ny flik.

I våra kyrkor finns korgar framsatta för extra kollekter till nödhjälp för ukrainska familjer via Kyrkans utlandshjälpÖppna länk i ny flik som samarbetar med andra organisationer på ort och ställe i Ukrainas närhet. Genom ekonomiska bidrag kan dessa organisationer skaffa det som behövs och distribuera på bästa sätt. Stödet för detta arbete sker genom inbetalningar till Kyrkans utlandshjälp.

Flera av vårens kyrkokonserter skänker också intäkterna till Ukrainas folk.

I bön om fred och försoning önskar jag dig en fastetid omsluten av kärlek.

"Gud, gör mig till ett redskap för din fred."

Anders Lindström
Kyrkoherde/ kontraktsprost

Det ljusnar

FEBRUARI 2022

Pandemirestriktionerna håller på att upphävas. Bra så. En lättnad. Försiktighet och eftertanke är ändå alltid bra. Det ljusnar, men ändå mörknar det över Östeuropa. Mörka moln av hot, krig och förstörelse. Aldrig mera sades det efter andra världskriget. Aldrig flera krig. Man måste kunna komma överens. Idag är läget ovisst och osäkert. Ingen vinner i ett krig.

Vi går mot fastetiden 2022. Veckor av eftertanke inför livets stora frågor. Temata som manar till självrannsakan och sökande efter verkliga och djupa värden i livet. En tid för samverkan och sökande av enighet och fred. Fastetiden manar till vilja av samförstånd och fred. Just nu ter sig dessa temata extra viktiga. Enighet, förståelse och fred föds genom öppenhet och arbete för det goda. Till det manar oss fastetidens söndagar. I det lilla och i det stora.

Det ljusnar, må ljuset från Gud ge oss mod och frimodighet att göra det goda.

Gud, låt oss besinna din befriande kärlek och gör oss till redskap för fred, samverkan och medmänsklighet - var vi än är, vart vi än är på väg.

Anders Lindström
kyrkoherde, kontraktsprost 

Nådens år trots allt

JANUARI 2022

Ett nytt år är inne men pandemins grepp är fortfarande påtagligt i vårt samhälle. Det betyder restriktioner och inskränkningar i vår verksamhet. Stora samlingar är inte tillåtna men gudstjänsterna hålls i mindre grupper (max 30) och de kyrkliga förrättningarna kan genomföras med beaktande av restriktionerna.

Trots allt går vi mot ljusare tider. Dagarna blir längre dag för dag. Vi vill från församlingens sida erbjuda hjälp och stöd under denna tid. Tag gärna kontakt med våra medarbetare.

”Men natten skall vika där ångest nu råder.” Så inleds texten i Jesaja 9 som sedan övergår i det mera kända från julen ”Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus...”. Det är vårt hopp enligt Guds löfte att natten skall vika, gryningen komma och solen stiga och ge energi och kraft för samverkan och förvaltande av liv och skapelse.

Styrka och kraft i denna tid.

Anders Lindström
kyrkoherde, kontraktsprost 

_____________________________

Eftertankens hoppfulla ljus

DECEMBER 2021

Jag vill inte. Med dessa ord kan man beskriva förhållningssättet till pandemin. Ingen vill. Alla vill att den skall gå över. Vi är dock alla i samma båt. Sammanlänkade av rörelsefrihet och globalisering. De goda möjligheterna till rörelse och upplevelser var något vi värnade, men som samtidigt möjliggjorde spridning och pandemi. Det blev som ingen ville.

Vi har levt med detta sedan vintern 2020. Samhällslivet och människorna har fått anpassa sig. För ett år sedan skrev jag i ledaren att hoppet stod till vaccinet. De första hade vaccinerats i Finland just då. Vem anade att vi skulle få flera sprutor. För min del tre inom ett år. Utan vaccin skulle världen se annorlunda ut. Utan solidarisk vilja bland de vuxna att ta vaccinet skulle läget vara helt annorlunda och katastrofartat.  Detta är underbyggt av rapportering från myndigheternas sida. I samverkan har länderna globalt kunnat bekämpa virusets framfart och finna medicinska lösningar.

När något främmande blir verklighet i vår egen värld framkallar det oro och frågor. Kunskapen om coronaviruset var ringa i början av dess spridning, men genom studier och insamlade fakta sammanställdes en bild av spridningen och virusets farlighet. Ingen visste men alla ville veta. Därför skapades också en grogrund för spekulation och konspirationsteori.

Att kommunicera restriktioner och beslut om hälsofrämjande åtgärder i en situation som är präglad av osäkerhet är inte lätt. Begränsningar och restriktioner är en sak, men att motivera dem är mera utmanande. I kampen mot viruset har stort ansvar lagts på den enskilde. Rekommendationer från myndigheterna är inga krav. De vetenskapligt underbyggda statistiska motiveringarna till rekommendationerna är därför väsentliga när det gäller att kommunicera vikten för var och en att följa dem. Den allmänna debatten i press och sociala media visar dock hur svår denna uppgift fortfarande är.

Jag är trots allt optimist. Jag vill tro på en ljusare framtid.  Men när pandemin släpper återgår vi inte till det gamla. Vi går till ett annorlunda samhälle. Den här tiden har lärt oss mycket. Ingenting är självklart. Vi har varit tvungna att omprioritera i livet. Sårbarheten kan i bästa fall skapa eftertanke som är både bra för miljö och människa.

Hybridliv och hopp

Ur min horisont som kyrkoherde har det varit en ständig balansgång, ett hybridliv som strävat till bästa möjliga hjälp och glädje för så många som möjligt. Det har varit tungt att stänga kyrkdörren för gudstjänster och sammankomster och att fatta beslut om inhiberade tillfällen. Men mitt i allt det svåra har det funnits ljusglimtar och sann gemenskap i små sammanhang och via digitala hjälpmedel. De yttre formerna har definitivt förändrats. Samtidigt har jag också upptäckt att det kristna kärleksbudskapet är storslaget nog att finna nya uttryckssammanhang. Budskapet har burit förbi form och hybrid.

I tider som är tunga känns det hoppfullt att medvetandegöra löftet från kärlekens Gud att vi är burna i allt och genom allt av en Gud som delar, helar och bär.

Och inför årets dagar, låt oss göra 2022 till att bli samverkans, dialogens och det förnyade hoppets år.

Anders Lindström
Kyrkoherde/kontraktsprost

Tag kontakt

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs