Nyhetslista

Till nyhetslistan

Miljödiplomet_S.jpg

Miljödiplom för Raseborgs kyrkliga samfällighet

16.9.2019 11.40

I april i år beviljades Raseborgs kyrkliga samfällighet Kyrkans miljödiplom av Kyrkostyrelsen. Diplomet är ett tecken på att man med seriositet vill arbeta för miljöns bästa.

Inom samfälligheten och de tre församlingarna på området finns en strävan efter att beakta miljön på alla plan i verksamheten i såväl energibruk, skötsel av begravningsplatser, grönområden och skogsområden som i lägergårdarnas verksamhet. Likaså i sophantering och städning samt i materialanskaffning för kök och kontor.

Till miljödiplomets ansökningsprocess hör upprättandet av ett eget miljöprogram, vilket föregås av en miljöbesiktning där den aktuella situationen kartläggs, poängsätts och mynnar ut i ett åtgärdsprogram för minskad miljöbelastning. Diplomet är tidsbundet och ett förnyande baserar sig på huruvida åtgärdsprogrammet har förverkligats. Samfällighetens miljödiplom är i kraft till och med 2023.

Finlands evangelisk-lutherska kyrka har förbundit sig till ett nationellt och internationellt arbete för att skydda miljön och motverka klimatförändringen. I februari 2019 godkände Kyrkostyrelsens plenum kyrkans färskaste energi- och klimatstrategi som strävar till en kolneutral kyrka år 2030. Som en del av strategin uppmuntras varje församling att sträva efter ett eget miljödiplom senast år 2025.

Kyrkans klimat- och miljöarbete vilar på teologisk grund och är i sina olika former en del av kyrkans grunduppdrag. Miljön är en del av Guds skapelse och sålunda helig. Som människor bär vi ansvar för hur vi behandlar vår miljö. Miljöarbetet uppmuntrar till förändring och påminner om att till kristen livsstil hör enkelhet och måttfullhet.

Initiativet och de första stegen mot ett miljödiplom för samfälligheten och församlingarna i Raseborg togs redan 2015 av dåvarande förtroendevalda. Själva kartläggningen och uppgörandet av miljöprogrammet utfördes vid sidan av det egna arbetet. Glädjande var att under arbetets gång kom man underfund med att omsorgen om miljön redan utgjorde en del av församlingarnas vardagliga liv i åtgärder som återvinning och val av miljövänliga produkter framom engångsprodukter.

Som nästa åtgärd kommer man inom samfälligheten att satsa på ökad miljömedvetenhet hos personalen i församlingarna så att omsorgen om miljön blir en naturlig del av hela organisationens verksamhetskultur. Man hoppas också på att miljödiplomet skall inspirerar till nya verksamhetsformer inom församlingarna, till vilket både medarbetare, församlingsmedlemmar och förtroendevalda kan bidra.

(12.8.2019)