Till nyhetslistan

Nytt strategiarbete i Borgå stift

Borgå stift behöver en strategi för attmöta framtiden målmedvetet. En strategi hjälper stiftet att förena sina krafter kring de målsättningar som för mot en önskad framtid – för församlingslivet, stiftet och kyrkan.

Därför har biskop Bo-Göran Åstrand initierat ett strategiarbete för Borgå stift. Verksamhetsmiljön och verksamhetsförutsättningar förändras. Därmed behöver också sätten att tänka och arbeta förnyas.

 

Arbetsgrupp
En arbetsgrupp har tillsatts. Gruppens uppgift är att lyssna in så många perspektiv som möjligt på vårt stift. I arbetsgruppen ingår

  • Anders Lindström, kyrkoherde

  • Mari Puska, kyrkoherde

  • Siv Sandberg, universitetslärare

  • Stefan Myrskog, ledande sakkunnig

  • Ulla-Maj Wideroos, politiker, kyrkomötesombud

  • Mia Anderssén-Löf, stiftsdekan

  • Bo-Göran Åstrand, biskop

 

Medlemsenkät
En medlemsenkät har utarbetats inom arbetsgruppen och skickats ut till församlingarna i stiftet. Medlemmar och andra har möjlighet att ta del av och besvara enkäten digitalt via församlingarnas och stiftets webbplatser. Den tar ca 10 minuter att besvara och svaren behandlas konfidentiellt.

Enkäten kan besvaras under tiden 2.5-23.5.

 

Projektram
Strategin färdigställs våren 2024 och överförs till Stiftsfullmäktige för godkännande. Under år 2023 arbetar arbetsgruppen intensivt med att höra röster ur och om stiftet, kartlägga och systematisera intrycken, göra en situationsbeskrivning och formulera vilken framtid vi vill se för vårt stift. Mot bakgrund av de intrycken görs en handlingsplan - en strategi.

Länk till info om strategin: https://www.borgastift.fi/strategi/

Länk till enkäten: https://www.lyyti.fi/questions/623c5e8413

15.5.2023 11.05