Nyhetslista

Till nyhetslistan

Snappertuna kyrka tillfälligt stängd från april

Snappertuna träkyrka från 1689.

Snappertuna träkyrka från 1689.

Nytt sprinklersystem installeras

Snappertuna kyrka stängs den första april i år och öppnas igen för församlingsverksamhet i september. Orsaken till stängningen är en nödvändig installation av ett nytt automatiskt sprinklersystem. Förrättningar omdirigeras under tiden till andra kyrkor och församlingslokaler.

Den nuvarande sprinklerkonstruktionen i Snappertuna träkyrka bedöms som otillräckligt och motsvarar inte den kvalitet som de färskaste direktiven förutsätter. En utebliven förnyelse innebär att brandskyddspremien höjs med 40 % och självrisken utgör 25 % av brandskadans belopp. Installationen i Snappertuna kyrka innebär därmed en kännbar kostnadsinbesparing på sikt.

Installationen förutsätter även ett nytt pumphus som placeras utanför själva kyrkogården. Det uppförs i två våningar med en våning på marknivå och en källarvåning. Exteriören planeras så att byggnaden kan smälta in i omgivningen.

Myndighetsövervakning

Ett ingrepp i en gammal kyrka från 1689, byggd på kulturhistorisk mark, kräver noggrann planering och en längre beslutsprocess där flera myndigheter är inblandade. 

Initiativet till ombyggnaden har tagits i samfälligheten som inbegärt Museiverkets åsikt och därefter behandlat ärendet i gemensamma kyrkofullmäktige, som i sin tur delgett domkapitlet sin planering. Därefter har ärendet behandlats hos Kyrkostyrelsen som slutligen gett klartecken för projektet.

Själva installationen av sprinkler och rör övervakas av brandmyndigheterna och görs enligt Museiverkets anvisningar möjligast varsamt med beaktande av byggnadens ålder och historiska värde. Den nya installationen kommer att vara knappt märkbar i kyrkorummet. 

För att kunna uppföra ett nytt pumphus krävs i sin tur ett kommunalt byggnadslov.

Samtliga grävarbeten görs under arkeologisk övervakning och begränsas på kyrkogårdens område i huvudsak till sandgångarna.

Arbetet inleds i april och planeras vara utfört inom utgången av augusti. De slutliga kostnaderna torde stanna på omkring en miljon euro.

Förrättningar och verksamhet under installationstiden

Den som planerar vigsel eller dop i Snappertuna kyrka under den här tiden behöver överväga andra alternativ. Dop i församlingens utrymmen i Snappertuna är möjligt i församlingshemmet där man också kan ordna dopkaffe.

Jordfästning kan ske utomhus eller i begravningskapellet i Ekenäs. Urnor kan också läggas ner senare.

Församlingens övriga kyrkor i Ekenäs, Tenala och Bromarv är också tillgängliga för förrättningar. Pastorskansliets personal informerar och svarar på frågor om vilka möjligheter det finns.

17.3.2022 10.47