Utvecklingssamarbete
Kyrkans Utlandshjälp är en av Finlands största organisationer som bedriver utvecklingssamarbete. Syftet med utvecklingssamarbetet är att stärka kapaciteten i lokalsamfund så att medlemmarna kan hjälpa sig själva och påverka det omgivande samhället. Detta arbete syftar till att trygga livet och stöda människovärdet och självkänslan samt till ett rättvisare samhälle där var och en har en tryggad grundutkomst

Verksamheten koncentreras närmast till att främja de grundläggande levnadsvillkoren genom att t.ex. trygga livsmedels- och vattenförsörjningen samt förbättra utkomstmöjligheterna.
Hälsovårds-, utbildnings-, jämställdhets- och miljöfrågor är genomgående teman i Utlandshjälpens projekt.

Projekten stöds både med insamlade medel och med bidrag från staten. Stödet kanaliseras genom kyrkornas internationella samarbetsnätverk.

Humanitärt bistånd
Kyrkans Utlandshjälp sänder nödhjälp till offer för katastrofer förorsakade av naturen och av människor. Hjälp ges både när nöden är som störst och till återhämtning och återuppbyggnad efter krisen.
Katastrofhjälpen och återuppbyggnadsarbetet utgör varje år cirka 35 procent av Utlandshjälpens totala bistånd. Katastrofarbetet koordineras av Kyrkornas internationella nätverk för katastrofhjälp ACT International (Action by Churches Together).

Syftet med Kyrkans Utlandshjälps påverkningsarbete är att riva de strukturer som skapar fattigdom samt att göra människorna medvetna om de fattiga ländernas problem. Arbetet utförs både i hemlandet och utomlands. Det viktigaste är att påverka Finlands, EU:s och andra utvecklingspolitiska aktörers beslutsfattande, så att de verkar för att minska fattigdomen i världen.
Utlandshjälpens påverkningsarbete baserar sig på Utlandshjälpens strategi, där de centrala målen är att minska fattigdomen och främja fred och mänskliga rättigheter.

Ekenäsnejdens svenska församling stöder Kyrkans Utlandshjälp genom att informera om arbetet som utförs. Kollekter och insamlingar som stöder Utlandshjälpen är ständigt aktuella.