Församlingsvalets vinjett mot en pink-orange bakgrund.

Församlingsvalet 2022

Församlingsval hålls i evangelisk-lutherska kyrkan vart fjärde år i november. Nästa val sker den 20 november detta år. Förhandsröstningen pågår fem dagar och arrangeras den 8-12 november. Alla medlemmar i församlingen, vilka fyllt 16 år får rösta i valet.

Församlingsvalet går olika till beroende på om en församling är självständig eller ingår i en kyrklig samfällighet. Om det finns flera församlingar i samma kommun hör de till en samfällighet. Samfälligheten sköter församlingarnas gemensamma ärenden.

Två val

Ekenäsnejdens svenska församling hör till Raseborgs kyrkliga samfällighet och därför hålls två val samtidigt:

  • I det ena valet väljer man medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige, som leder samfälligheten.
    Gemensamma kyrkofullmäktige består av invalda representanter från alla tre församlingar i samfälligheten.
  • I det andra valet väljer man medlemmar i församlingsrådet i hemförsamlingen.
    Församlingsrådet leder verksamheten i den egna församlingen (hemförsamlingen) i samfälligheten.

Viktiga datum

Kandidatnomineringen avslutas 15.9.2022

Kandidera i församlingsvalet kan en konfirmerad medlem i kyrkan, som registrerats som medlem i församlingen senast 15.9.2022 och fyller 18 år senast på valdagen den 20.11.2022.

Om du är intresserad av att ställa upp i valet men inte hör till kyrkan bör du bli medlem i en församling med det snaraste.

Förhandsröstning ordnas 8–12.11.2022

Det går att förhandsrösta vid vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland. Kom ihåg att ta med identitetsbevis!

Valdagen är 20.11.2022

På valdagen kan du endast rösta i vallokalen i din hemförsamling. Röstningen pågår kl. 11–20.

Kungörelser & annonser

Kungörelse 1/2022 - framlagd till påseende senast fr.o.m. den 9.8.2022, publicerad i E-U 4.8.2022

Länk till Kungörelse om kandidatuppställningen

Kungörelse 2/2022 - framlagd till påseende senast fr.o.m. den 23.8.2022, publicerad i E-U 25.8.2022

Länk till kungörelse om förteckningen över röstberättigade

Kungörelse 3/2022 - framlagd till påseende senast fr.o.m. den 31.10.2022, publicerad i E-U 27.10.2022

Kungörelse 4/2022 - framlagd till påseende senast fr.o.m. den 12.11.2022, publicerad i E-U 10.11.2022

Annons om sammanställningen av kandidatlistorna - publicerad i E-U 27.10.2022

Annons om förhandsröstningen - publicerad i VN 4.11.2022

Annons om valdagen - publicerad i VN 18.11.2022

Församlingsvalets valdag söndag 20.11.2022

Tag kontakt

Kyrkoherde/Kontraktsprost
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs
Församlingssekreterare
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

Kyrkoherdens sekreterare och sekreterare i församlingsrådet, bokningar, info, annonser

Informatör (deltid)
Ekenäsnejdens svenska församling
Larssonsvägen 1
10600 Ekenäs

KOMMUNIKATION

- Kommunikationsplanering
- Församlingstidningen Mitt i livet, redaktör
- Webbplats, chefredaktör
- Grafiska produkter
- Annonser