Under pågående renovering av församlingshemmets vind i Ekenäs har byggnadsarbetare påträffat en granat i golvfyllningen. Fyndet, som gjordes på onsdagsförmiddagen, stoppade upp arbetet som får vänta tills Försvarsmaktens tekniska expertis i Obbnäs har granskat föremålet och undersökt utrymmet. Polisen har också kopplats in.

Vindsvåningen värmeisoleras och inreds för att avhjälpa den brist på ändamålsenliga arbetsutrymmen som för tillfället råder i den svenska och finska församlingen på området.

(8.4.2015)
__________

Enligt den granskade befolkningsstatistiken hörde 73,7 procent av finländarna till evangelisk-lutherska kyrkan i slutet av 2014. Församlingarnas folkmängd uppgick till 4 034 235 personer. Sammanlagt 15 701 personer skrev in sig i kyrkan i fjol vilket är det högsta antalet någonsin.
I församlingarna döptes sammanlagt 41 340 barn. De döptas andel av de födda var 72,4 procent. År 2013 döptes 75,2 procent av de födda barnen.
Enligt den slutgiltiga statistiken utträdde 78 300 medlemmar ur kyrkan. Utträdet var livligast i Helsingfors, Esbo och Tammerfors stift och minst i Borgå och Lappo stift. I statistiken över utträden finns nu också de som skrev ut sig 31.12.2014 och som inte fanns med i den preliminära statistiken som gavs ut vid årsskiftet.
Under 2014 förrättades sammanlagt 11 713 vigslar och 831 välsignelser av äktenskap. Både vigslar och välsignelser sjönk med någon procent jämfört med året innan.
Den preciserade statistiken grundar sig på uppgifter från församlingarna. Procentandelar av befolkningen har räknats på basen av Statistikcentralens förhandsuppgifter.

Församlingsförändringarna stiftsvis finns på webbtjänsten Sacrista (sacrista.evl.fi > Statistik > Församlingarnas folkmängd)
Tidigare statistik finns i Statistisk årsbok för kyrkan

Mera information:
Kyrkans forskningscentral, tf chef Kimmo Ketola, tfn 040 5701 166, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Statistiksekreterare Helena Kontio, tfn 050 587 6872, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

(6.2.2015)
___________

Mötesbeslut från församlingsrådets sammanträde den 14.01.2015

1. Församlingsrådet har valt Stig Nyberg till vice ordförande för församlingsrådet för perioden 2015-2016.

2. Till ordförande för direktionen för bistånd, diakoni och mission har valts Margareta Puiras. Till ordinarie ledamöter har valts Pia Blomqvist-Schrey, Sylva Heerman, Stig Nyberg och Guy Sundström. Till deras personliga suppleanter i nämnd ordning Tanja Eriksson, Gunilla Heinonen, Karl von Smitten och Ole Hindrén.
Till församlingsrådets representant utsågs Ringa Sandelin.

3.Till ordförande för direktionen för arbetet bland barn, familj och ungdom har valts Rita Lindholm-Wirtanen. Till ordinarie ledamöter har valts Rabbe Kajander, Camilla Hellbom, Mona Böhme och Lasse Lindqvist. Till deras personliga suppleanter i nämnd ordning Mikael Metsämäki, Camilla Forsström, Tua Lindqvist och Carl-Gustav Måsa.
Till församlingsrådets representant utsågs Johanna Wasström.

(15.1.2015)
_________

Från årsskiftet – samtidigt som de åtta tidigare församlingarna i Raseborg förenas i tre - tas nya kännetecken i bruk för de nya församlingarna och samfälligheten.

Planeringen av nya märken/sigill och webbplatser tog fart redan under våren då den av organisationskommissionen i Ekenäsnejdens svenska församling utsedda arbetsgruppen för information och kommunikation initierade ett samarbete med de övriga församlingarna. Tillsammans med representanter för Karis-Pojo svenska församling, Raaseporin suomalainen seurakunta och Raseborgs kyrkliga samfällighet satte man sig ner för att diskutera behov och synergieffekter. Det fanns en önskan att skapa en gemensam grafisk profil med en tydlig röd tråd som gick igen i alla församlingars och samfällighetens märke och sigill, kompletterat med särskilda och individuella kännetecken för varje enskild församling.

Arbetet inleddes på allvar efter sommaren. På basen av arbetsprover sållades två byråer ut, som tog fram de första förslagen. Lars Hedman (DesignTrio) fick i uppgift att utifrån allmänna heraldiska principer ta fram ett märke för officiell användning där grundidén kunde användas även i ett officiellt sigill. Linnea Ekstrands (LinnArt) uppdrag bestod i att skapa en vardagligare profil som skulle vara användbar närmast i korttidsprodukter såsom broschyrer, affischer, brev och kort.

Processen framskred under återkommande diskussioner och på hösten kunde organisationskommissionerna i samtliga församlingar och gemensamma kyrkorådet ta ställning till och godkänna förslagen med gemensam röd tråd för alla församlingar kombinerat med något församlingsspecifikt. För det församlingsegna har varje församling sin särskilda motivering. Likaså avgör varje församling hur de olika märkena används.

 

DEN SYMBOLISKA INNEBÖRDEN

 

”Jag är vinstocken...”

Innebörden i det officiella märket utgår från Jesu ord i bibelstället i Johannesevangeliets femtonde kapitels femte vers: ”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.”

Det friska och växande vinbladet är den största och mest framträdande detaljen i märket. Bladet får sin kraft och sitt liv från vinstocken, som påminner oss om Kristus – den världsvida kristna kyrkans uppdragsgivare.

Vinrankan har länge varit vanlig i utsmyckningen av kyrkor, bl.a. pryder den pelarna i Tenala kyrka och altaruppsatsen i Ekenäs kyrka.

Vågen som flyter nertill sätter församlingarna både på den geografiska och på den kulturhistoriska kartan. De tidigare församlingarna har samtliga uppstått och verkat vid större eller mindre vattendrag såsom åar och havsvikar. De har varit viktiga kommunikationsvägar för bygdens invånare men också ett förråd att hämta överlevnad ur.

Märket används av samfälligheten som sådant medan de enskilda församlingarnas varianter dessutom innehåller en församlingsegen detalj.

 

I Ekenäsnejdens svenska församlings märke ingår ett ax. Axet talar om den brukade och odlade jorden som det finns rikligt av på den del av församlingens område som utgörs av landsbygd. Grödan och växten har liksom havets gåvor gett utkomst och skapat förutsättningar för en morgondag.

Märket är framtaget av Lars Hedman.

 

        

 

 

Vardagsprofilen

Den framtagna vardagsprofilens uttryck är ledigare och består av flera delar som kan kombineras utifrån olika behov. I själva märket finns församlingsspecifika symboler.

 

Tro, liv och växt

I Ekenäsnejdens märke kan man se bilden av ett kors från vilket det utgår en fisk och ett blad. Symboliken i märket är densamma som i det officiella märket, d.v.s. Kristus är begynnelsen och grunden som kyrka och församling bygger på. Fisken och bladet är två uttryck för livskraft, både andlig och kroppslig. Fisken (ICHTYS) är en gammal symbol för kristen tro och bladet en bild för växtkraft. Bägge för tankarna till den natursköna omgivning med vatten och växtlighet som omger församlingen.

Den gröna färgen i både det officiella märket och i vardagsprofilen är livets och växandets färg och innehåller i sig en hoppfull tro på en god och livstillvänd framtid och på spirande växkraft i församlingen.

Profilen har utarbetats av Linnea Ekstrand.

  

     

Fonten som används i både märke och vardagsprofil heter Martti och är framtagen för den evangelisk-lutherska kyrkan och dess församlingar. Den kan enligt särskilda anvisningar kombineras med det lilla upphöjda korset i klar färg.

(29.12.2014)

__________

Församlingsmedlemmarna i den nya församlingen Ekenäsnejdens svenska församling har valt ledamöter till församlingsråd och gemensamma kyrkofullmäktige.

Röstningsprocenten steg till 15,3 % vilket betyder en ökning på cirka 50% i jämförelse med valet 2010. 1306 församlingsmedlemmar deltog i valet.

Orsaken till den ökade aktiviteten står sannolikt att finna i flera orsaker;  det personligt hemskickade röstningskortet, möjligheter till förhandsröstning på torg och i butiker och inte minst intresse för den nya församlingen och dess framväxt.

Sammansättningen i församlingsrådet genomgick en förnyelse och samma trend kan också skådas bland de invalda ledamöterna från Ekenäsnejdens svenska församling till gemensamma kyrkofullmäktige.

Förverkligandet av församlingsvalet blev den första stora gemensamma satsningen på den nya församlingens stora geografiska yta. En större gemenskap och ett delat ansvar har vuxit fram under hösten. Konturerna för den nya helheten och dess verksamhetsförutsättningar har blivit tydligare.

Genom församlingsvalet har församlingsmedlemmarna gett fullmakt åt de förtroendevalda att förvalta ekonomi och strukturer i församlingen och i samfälligheten.

 

VALRESULTAT 2014

Invalda i gemensamma kyrkofullmäktige

Invalda i församlingsrådet

Röstningsprocent totalt 15,3%

Förhandsröstande 9 %

Hemmaröstande 0,6 %

16-17 år/kvinnor 13,3 %
16-17 år/män 4,4 %

(10.11.2014)

___________

EKENÄS MATBANK är ett samarbetsprojekt mellan Ekenäsnejdens svenska församling, Raaseporin suomalainen seurakunta, Missionskyrkan, Metodistkyrkan, Pingstkyrkan och lokala livsmedelsaffärer. Verksamheten donerar livsmedel kostnadsfritt till hushåll där man lever i en ekonomsikt trängd livssituation, samtidigt som den motverkar matsvinnet.
Verksamheten är ett komplement till samhällets och församlingarnas övriga stödformer och utgör en del av diakonins arbete bland nödställda.

 

 • Behöver du hjälp?
  Upplever du att du är i behov av mathjälp så tveka inte att ta kontakt med diakoniarbetarna.
 • Vill du stöda?
  Verksamheten resulterar i vissa fasta utgifter såsom hyra och el och vi är tacksamma för alla ekonomiska bidrag. Vill du ge en donation till förmån för Matbanken är kontonumret
  FI 1755496610000287
  Meddelande: Ekenäs Matbank.
 • Vill du bidra? Nya frivilliga behövs!
  Du får också gärna höra av dig om du vill bidra med din arbetsinsats.

 

 

EKENÄS MATBANK

Utdelning varanna torsdag (jämna veckor) kl. 14-15, Björknäsgatan 29-31.
Tillsvidare ingen matutdelning. Se info i högra kolumnen.

Kontakt:
Diakonissan Carita Englund
040-572 9510
 _________________________________________

TENALA-BROMARV MATBANK
är ett samarbete mellan Ekenäsnejdens svenska församling, Sale, Holmqvists trädgård, Bjärno K-supermarket och Carl de Mumma.

Utdelning varannan torsdag (jämna veckor) kl. 14-15 i Tenala församlingshem.
Tillsvidare ingen matutdelning. Se info i högra kolumnen.

Kontakt:
Värdinnan
040-548 4783

__________________________________________