Skrivandet av en hundraårshistorik över Snappertuna församling är slutförd. Templet på höjden - ett sekel med Snappertuna församling lanseras i samband med högmässan i Snappertuna kyrka söndagen den 29 maj kl. 12 och vid den efterföljande kaffeserveringen i prästgården.

Den historiska översikten är skriven av pol.dr Henrik Ekberg, som håller ett anförande vid tillställningen efter högmässan. Utgivare av historiken är Raseborgs kyrkliga samfällighet.

Boken säljs från och med den 29 maj vid församlingens olika verksamhetspunkter; i kyrkor och församlingshem samt på pastorskansliet i Ekenäs och betjäningspunkten i Tenala. Boken finns också till försäljning bl.a. i Slottsknektens stuga i Snappertuna, i Kungsbokhandeln i Ekenäs och i Frimans diversehandel i Tenala.

Bokrelease

(18.5.2016)

PÅ FLYKT -
tema för heldagsseminarium om världsläget och kyrkans möjligheter att hjälpa människor till ett människovärdigt liv

Lördagen den 14 maj bjuder Finska Missionssällskapet (FMS) in till missionsfest i Ekenäs i form av ett heldagsseminarium med temat "på flykt", i samarbete med Ekenäsnejdens svenska församling.

Miljontals människor är på flykt idag – från krig, förföljelse, fattigdom och katastrofer, men också från Gud. Hur kan kyrkan trygga dessa personers människovärde och ge dem nytt hopp? Hur kan vi förhindra att nya flyktingkriser uppstår? Bland annat dessa frågor aktualiseras vid seminariet.

Dagen inleds kl. 10 i Ekenäs församlingshem och avslutas med en radierad s.k. stenmässa (form av meditativ gudstjänst) klockan 18.30 i Ekenäs kyrka. På programmet finns både föredrag, samtal i mindre grupper och paneldiskussioner. Bland de medverkande kan nämnas teologie doktor Svante Lundgren, som är docent i judaistik vid Åbo Akademi, Mellanösternexpert och ansvarig för utbildning och publikation vid Assyriska riksförbundet i Sverige, Heidi Juslin-Sandin, som är programchef vid Finlands Röda Kors och involverad i arbetet med asylsökande och pastor Rolf Steffansson, som arbetar som vice verksamhetsledare vid Finska Missionssällskapet och är direktör för dess utrikesarbete.

Övriga involverade i seminarieprogrammet är pastor Pia Kummel-Myrskog, chef för FMS:s kyrkliga arbete utomlands, tidigare missionär i Venezuela, fil.dr Pia Rinne, som är missionärsbarn och tredje generationens missionsarbetare, avdelningsskötare Ann-Katrin Store, som har mångårig erfarenhet av FMS:s arbete i Senegal. I programmet deltar också lokalförsamlingens kyrkoherde Anders Lindström samt kaplan Monica Cleve, som bott många år i Egypten.

Det är fritt att delta i dagens alla programpunkter. Måltider serveras under dagen till förhandsanmälda, för övriga står kaffepannan varm hela dagen.

 Svante 2

Svante Lundgren: "Den stora utmaningen just nu är inte att ta hand om de flyktingar som kommit till Europa. Den stora utmaningen är att få slut på de omständigheter som gör att de är tvungna att fly."
Foto: Assyriska riksförbundet

(10.5.2016)

Nu är det dags att leta fram asken med familjens dopklänning. I Ekenäsnejdens svenska församling är planeringen i full gång gällande en utställning med dopet och dopdräkten som tema. Samtliga dopdräkter i utställningen kommer att bestå av inlånade koltar. Vem som helst kan bidra till utställningen med sin släkt- eller familjedopkolt. Både äldre och yngre dräkter intresserar och man hoppas kunna visa upp både sydda, stickade och virkade, såväl med som utan namnbroderier.

Den som vill låna ut en dopdräkt kan kontakta församlingens informatör Yvonne Lindström eller kaplan Tuija Wilman senast onsdag 23.3. De dopdräkter som ingår i utställningen behöver vara oss tillhanda helst senast onsdag 23.3. För senare inlämning bör överenskommas skilt. Information om hur man som dräktutlånare kan gå till väga finns här.

Utställningen kommer att visas i Ekenäs kyrka under sommaren 2016 och är öppen för allmänheten när vägkyrkan är öppen, d.v.s. alla veckodagar kl. 11-17 under tiden 30.5 - 11.8 (ej midsommardagen, ej under Ekenäs sommarkonserter 1-7.8). Utöver dessa tider finns det möjlighet för grupper att besöka kyrkan och utställningen också 5-29.5 enligt särskild överenskommelse.

Vernissagen äger rum i Ekenäs kyrka onsdag 4.5 kl. 18 och är öppen för alla intresserade.

(20.3.2016)

JUBILEUM 2015-2016


Senaste söndag ordnades maffig jubileumsfest i församlingshemmet i Ekenäs när samtliga dagklubbar i Raseborgs prosteri firade ”Församlingarnas dagklubbsarbete – 70 år”. Dagklubbsbarn med föräldrar och syskon från Hangö i sydväst till Pojo i norr och Sjundeå i öster samlades till en programrik eftermiddag med mycket sång och musik till jubileumstemat Liten är störst. Jubileet firas hela läsåret 2015-2016 på olika håll i Finland.

Församlingarnas dagklubbsverksamhet i Finland började 1945 i Åbo, där församlingens diakonissor såg behovet av att avlasta mammorna några timmar i veckan och samtidigt ge barnen möjlighet till lek, sång och gemenskap. När dagklubbsarbetet blomstrade på 70-80-talet gick som mest 60 procent av barnen i åldern 4-6 år i församlingens dagklubb. I den populära dagklubbens kölvatten följde sedan nya former av barnverksamhet; familjegudstjänster, vuxen-barngrupper, babyrytmik, eftis-verksamhet för skolbarn med mera.

Dagklubbsverksamheten är en framgångshistoria som rönt uppskattning inte bara inom kyrkan utan också utanför. I internationell jämförelse är den finländska dagklubbsverksamheten i särklass, ingen annan luthersk kyrka driver en verksamhet som lika heltäckande når barn under skolåldern.

Jubileum

Vid jubileumsfesten i Ekenäs rådde ett hemtrevligt myller av små och stora som deltog efter mod och lust i de olika programpunkterna. Efter den inledande sångstunden, där hela kroppen fick vara med, klev den frimodiga dagklubbskören upp på scenen och sjöng Bä, bä, vita lamm medan de små lamm-handdockorna vaggade i takt med musiken. Strax därpå blev det dags för kyrkråttan Siffe från Ekenäs att visa upp sig och för första gången träffa råttkompisen Råttis, hemma i Sjundeå och gäst för dagen.

Temat Liten är störst åskådliggjordes dels i bibelberättelsen om det lilla bortsprungna fåret som kom till rätta, dels i det lilla fröet som nedbäddat i mylla och med hjälp av vatten och värme växer till en ståtlig växt. Under festen kunde familjerna ladda en egen liten fröpåse att ta med sig hem, göra teckningar åt kyrkråttorna och slutligen njuta av festbordets alla godsaker.
Mätta och nöjda med dagens äventyr bröt små och stora småningom upp. För de mest långväga skedde hemfärden med abonnerad buss, också det ett helt litet äventyr.

(12.3.2016)

Det pågår ett paradigmskifte i Europa och i vårt land. Utvecklingen ser lite olika ut men förändringens vindar sveper över samhällsstrukturerna där gamla mönster ändras och livsinnehållet förändras. En sådan förändring är till sin karaktär kollektiv men berör var och en på det personliga planet. I en värld där vi många gånger tror oss kunna fatta självständiga beslut kanske vi bara är spelknappar i ett större spel.

Lördagen den 27 februari arrangeras en paneldiskussion kl.15 i församlingshemmet i Ekenäs kring temat BIBELTOLKNING, KRISTEN TRO OCH DAGENS UTMANINGAR.

Med utgångspunkt i boken Kristendomens hjärta - att återupptäcka den kristna tron och leva ett helhjärtat liv av Marcus J Borg* kommer Tomas von Martens (utgivare av boken) att inleda diskussionen där kulturredaktör Camilla Lindberg, professor emeritus Karl-Gustav Sandelin och tidigare kyrkoherden i Johannes församling Stefan Djupsjöbacka under kyrkoherde Anders Lindströms ledning samtalar kring angelägna frågor som boken lyfter fram. Det blir en diskussion kring bibelsyn och bibeltolkning och i synnerhet kring angelägna existentiella frågor ur ett finlandssvenskt perspektiv med det framväxande paradigmskiftet som bakgrund. Det kommer att handla om kyrka och tro och framtidens mötesplatser där människor kan samlas för att dela livets stora frågor.

Allmänheten bereds även möjlighet att ställa frågor.

Kaffeservering.

*Marcus J Borg var en nordamerikansk- bibel och Jesusforskare som under sin livstid gav ut ett tjugotal böcker. I den första och enda svenska översättningen av hans böcker, Kristendomens hjärta - att återupptäcka den kristna tron och leva ett helhjärtat liv, tar sig Borg an samtidens utmaningar när det gäller kristen tro och kyrka. 

(26.2.2016)

EKUMENISK KVÄLL - ALLKRISTEN BÖN

Med anledning av böneveckan för kristen enhet, som infaller den 18-25 januari välkomnar Ekenäsnejdens svenska församling i samarbete med Ekenäs metodistkyrka, Ekenäs missionskyrka, Betesda church och ortodoxa församlingen till en ekumenisk afton torsdagen den 21.1 kl. 19 i Ekenäs metodistkyrka, Sigfrid Aroni gata 2 i Ekenäs.
Temat för årets bönevecka är ”Kallade att förkunna Guds storverk”. #böneveckan

 

KYNDELSMÄSSODAG och LJUSMÄSSA

Den medeltida seden, att under nämnda dag välsigna samtliga ljus som skulle användas i kyrkan under året, har gett dagen dess namn; kyndelsmässodag.

Berättelsen om Jesusbarnet som bärs fram i templet och välsignas av den gamle Symeon lyfts fram denna dag med den liturgiska vita färgen, som symboliserar renhet, helighet och oskuld och används vid glädjehögtider.

Dagen firas traditionellt med en festlig ljusmässa i Ekenäs kyrka kl. 16 på eftermiddagen den 31.1. I mässan medverkar flera av församlingens präster, ungdomsledare och hjälpledare. Konfirmander i skriftskolan på området Ekenäs-Snappertuna, samt vinterskriftskolans konfirmander deltar i mässan där de får ta emot sina konfirmandbiblar.

Utöver ljusmässan i Ekenäs firas denna dag högmässa i Snappertuna kyrka kl. 12 och kvällsmässa i Tenala kyrka kl. 18.

(18.1.2016)

Onsdag efter jul den 30 december kl. 18 kan man ännu en gång både sjunga med i och lyssna till De vackraste julsångerna i Ekenäs kyrka. Kören Stora fröjden med sin dirigent Åsa Westerlund, Pia Nygård på piano och tvärflöjt samt Ingmar Hokkanen på orgel bjuder på en stämningsfylld stund tillsammans med barn och ungdomar i skepnad av änglar och herdar.
Det blir både körsång och allsång och ett orgelsolo. Bland sångerna i programmet finns välkända psalmer och sånger såsom Härlig är jorden, Stilla natt, Dagen är kommen, Angels from the realms of glory och Det folk som vandrar i mörkret.

Traditionen med De vackraste julsångerna är välrotad och vårdas av Finska Missionssällskapet i samarbete med församlingarna. Den har vid det här laget 43 år på nacken och är Finlands populäraste allsångsevenemang. Över en miljon finländare passar årligen på att njuta av den julstämning och känsla av samhörighet som sångstunderna erbjuder. Varje år utkommer Finska Missionssällskapet med ett nytt sånghäfte som innehåller en nysammansatt bukett julsånger. Sångerna i årets häfte är valda av kantorerna i Ekenäsnejdens svenska församling Pia Nygård, Sofia Lindroos och Niels Burgmann, som självfallet har bidragit med sina egna julfavoriter.

Kantorerwebb

Inträdet är alltid fritt men till sångstundskonceptet hör att man samlar upp kollekt. Årets kollekter stöder Finska Missionssällskapets fredsarbete och sången i Ekenäs kyrka ljuder således för fredens skull.

(21.12.2015)

På julaftonsdagen kl. 12-15 ordnar EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING en julmiddag i Tenala församlingshem. Middagen är en del av församlingens diakonala insats inför jul och tänkt att samla dem som upplever ensamhet under helgen, eller som av annan anledning önskar ett meningsfullt julfirande. Initiativtagare och eldsjäl är församlingshemmets värdinna Mona Andersson och det är första gången en dylik julmiddag ordnas i församlingens regi.

Det kommer att bjudas på god hemlagad julmat, gemenskap med varandra och program med Martin Kevin, Carola Malmsten-Kevin och självaste julgubben. Programmet avslutas i god tid så att var och en hinner delta i svenska julbönen i Tenala kyrka kl. 15. För att försäkra sig om en plats vid middagsbordet behöver man anmäla sig till betjäningspunkten i Tenala (före detta pastorskansliet) senast måndagen den 14.12 före kl. 12 (tel. 019-2450550). Församlingen ordnar även med skjutsning om det behövs, också från övriga delar av församlingen.

Inför julen ordnar församlingen utdelningar på hela sitt vidsträckta område i Bromarv, Tenala, Ekenäs och Snappertuna. En del av medlen för julutdelningarna kommer från årets luciainsamling. Insamlade medel används förutom till jul även till hjälpbehövande under den resterande tiden av året. Också föreningar, samfund och privatpersoner bistår med ekonomiskt stöd.

Den diakonala insatsen i församlingen sker oftast i det tysta, men ibland tar den sig synliga uttryck som i en gemensam julmiddag eller genom den organiserade matbanksverksamheten i Ekenäs och Tenala.

(2.12.2015)
__________