Nu är det dags att leta fram asken med familjens dopklänning. I Ekenäsnejdens svenska församling är planeringen i full gång gällande en utställning med dopet och dopdräkten som tema. Samtliga dopdräkter i utställningen kommer att bestå av inlånade koltar. Vem som helst kan bidra till utställningen med sin släkt- eller familjedopkolt. Både äldre och yngre dräkter intresserar och man hoppas kunna visa upp både sydda, stickade och virkade, såväl med som utan namnbroderier.

Den som vill låna ut en dopdräkt kan kontakta församlingens informatör Yvonne Lindström eller kaplan Tuija Wilman senast onsdag 23.3. De dopdräkter som ingår i utställningen behöver vara oss tillhanda helst senast onsdag 23.3. För senare inlämning bör överenskommas skilt. Information om hur man som dräktutlånare kan gå till väga finns här.

Utställningen kommer att visas i Ekenäs kyrka under sommaren 2016 och är öppen för allmänheten när vägkyrkan är öppen, d.v.s. alla veckodagar kl. 11-17 under tiden 30.5 - 11.8 (ej midsommardagen, ej under Ekenäs sommarkonserter 1-7.8). Utöver dessa tider finns det möjlighet för grupper att besöka kyrkan och utställningen också 5-29.5 enligt särskild överenskommelse.

Vernissagen äger rum i Ekenäs kyrka onsdag 4.5 kl. 18 och är öppen för alla intresserade.

(20.3.2016)

JUBILEUM 2015-2016


Senaste söndag ordnades maffig jubileumsfest i församlingshemmet i Ekenäs när samtliga dagklubbar i Raseborgs prosteri firade ”Församlingarnas dagklubbsarbete – 70 år”. Dagklubbsbarn med föräldrar och syskon från Hangö i sydväst till Pojo i norr och Sjundeå i öster samlades till en programrik eftermiddag med mycket sång och musik till jubileumstemat Liten är störst. Jubileet firas hela läsåret 2015-2016 på olika håll i Finland.

Församlingarnas dagklubbsverksamhet i Finland började 1945 i Åbo, där församlingens diakonissor såg behovet av att avlasta mammorna några timmar i veckan och samtidigt ge barnen möjlighet till lek, sång och gemenskap. När dagklubbsarbetet blomstrade på 70-80-talet gick som mest 60 procent av barnen i åldern 4-6 år i församlingens dagklubb. I den populära dagklubbens kölvatten följde sedan nya former av barnverksamhet; familjegudstjänster, vuxen-barngrupper, babyrytmik, eftis-verksamhet för skolbarn med mera.

Dagklubbsverksamheten är en framgångshistoria som rönt uppskattning inte bara inom kyrkan utan också utanför. I internationell jämförelse är den finländska dagklubbsverksamheten i särklass, ingen annan luthersk kyrka driver en verksamhet som lika heltäckande når barn under skolåldern.

Jubileum

Vid jubileumsfesten i Ekenäs rådde ett hemtrevligt myller av små och stora som deltog efter mod och lust i de olika programpunkterna. Efter den inledande sångstunden, där hela kroppen fick vara med, klev den frimodiga dagklubbskören upp på scenen och sjöng Bä, bä, vita lamm medan de små lamm-handdockorna vaggade i takt med musiken. Strax därpå blev det dags för kyrkråttan Siffe från Ekenäs att visa upp sig och för första gången träffa råttkompisen Råttis, hemma i Sjundeå och gäst för dagen.

Temat Liten är störst åskådliggjordes dels i bibelberättelsen om det lilla bortsprungna fåret som kom till rätta, dels i det lilla fröet som nedbäddat i mylla och med hjälp av vatten och värme växer till en ståtlig växt. Under festen kunde familjerna ladda en egen liten fröpåse att ta med sig hem, göra teckningar åt kyrkråttorna och slutligen njuta av festbordets alla godsaker.
Mätta och nöjda med dagens äventyr bröt små och stora småningom upp. För de mest långväga skedde hemfärden med abonnerad buss, också det ett helt litet äventyr.

(12.3.2016)

Det pågår ett paradigmskifte i Europa och i vårt land. Utvecklingen ser lite olika ut men förändringens vindar sveper över samhällsstrukturerna där gamla mönster ändras och livsinnehållet förändras. En sådan förändring är till sin karaktär kollektiv men berör var och en på det personliga planet. I en värld där vi många gånger tror oss kunna fatta självständiga beslut kanske vi bara är spelknappar i ett större spel.

Lördagen den 27 februari arrangeras en paneldiskussion kl.15 i församlingshemmet i Ekenäs kring temat BIBELTOLKNING, KRISTEN TRO OCH DAGENS UTMANINGAR.

Med utgångspunkt i boken Kristendomens hjärta - att återupptäcka den kristna tron och leva ett helhjärtat liv av Marcus J Borg* kommer Tomas von Martens (utgivare av boken) att inleda diskussionen där kulturredaktör Camilla Lindberg, professor emeritus Karl-Gustav Sandelin och tidigare kyrkoherden i Johannes församling Stefan Djupsjöbacka under kyrkoherde Anders Lindströms ledning samtalar kring angelägna frågor som boken lyfter fram. Det blir en diskussion kring bibelsyn och bibeltolkning och i synnerhet kring angelägna existentiella frågor ur ett finlandssvenskt perspektiv med det framväxande paradigmskiftet som bakgrund. Det kommer att handla om kyrka och tro och framtidens mötesplatser där människor kan samlas för att dela livets stora frågor.

Allmänheten bereds även möjlighet att ställa frågor.

Kaffeservering.

*Marcus J Borg var en nordamerikansk- bibel och Jesusforskare som under sin livstid gav ut ett tjugotal böcker. I den första och enda svenska översättningen av hans böcker, Kristendomens hjärta - att återupptäcka den kristna tron och leva ett helhjärtat liv, tar sig Borg an samtidens utmaningar när det gäller kristen tro och kyrka. 

(26.2.2016)

EKUMENISK KVÄLL - ALLKRISTEN BÖN

Med anledning av böneveckan för kristen enhet, som infaller den 18-25 januari välkomnar Ekenäsnejdens svenska församling i samarbete med Ekenäs metodistkyrka, Ekenäs missionskyrka, Betesda church och ortodoxa församlingen till en ekumenisk afton torsdagen den 21.1 kl. 19 i Ekenäs metodistkyrka, Sigfrid Aroni gata 2 i Ekenäs.
Temat för årets bönevecka är ”Kallade att förkunna Guds storverk”. #böneveckan

 

KYNDELSMÄSSODAG och LJUSMÄSSA

Den medeltida seden, att under nämnda dag välsigna samtliga ljus som skulle användas i kyrkan under året, har gett dagen dess namn; kyndelsmässodag.

Berättelsen om Jesusbarnet som bärs fram i templet och välsignas av den gamle Symeon lyfts fram denna dag med den liturgiska vita färgen, som symboliserar renhet, helighet och oskuld och används vid glädjehögtider.

Dagen firas traditionellt med en festlig ljusmässa i Ekenäs kyrka kl. 16 på eftermiddagen den 31.1. I mässan medverkar flera av församlingens präster, ungdomsledare och hjälpledare. Konfirmander i skriftskolan på området Ekenäs-Snappertuna, samt vinterskriftskolans konfirmander deltar i mässan där de får ta emot sina konfirmandbiblar.

Utöver ljusmässan i Ekenäs firas denna dag högmässa i Snappertuna kyrka kl. 12 och kvällsmässa i Tenala kyrka kl. 18.

(18.1.2016)

Onsdag efter jul den 30 december kl. 18 kan man ännu en gång både sjunga med i och lyssna till De vackraste julsångerna i Ekenäs kyrka. Kören Stora fröjden med sin dirigent Åsa Westerlund, Pia Nygård på piano och tvärflöjt samt Ingmar Hokkanen på orgel bjuder på en stämningsfylld stund tillsammans med barn och ungdomar i skepnad av änglar och herdar.
Det blir både körsång och allsång och ett orgelsolo. Bland sångerna i programmet finns välkända psalmer och sånger såsom Härlig är jorden, Stilla natt, Dagen är kommen, Angels from the realms of glory och Det folk som vandrar i mörkret.

Traditionen med De vackraste julsångerna är välrotad och vårdas av Finska Missionssällskapet i samarbete med församlingarna. Den har vid det här laget 43 år på nacken och är Finlands populäraste allsångsevenemang. Över en miljon finländare passar årligen på att njuta av den julstämning och känsla av samhörighet som sångstunderna erbjuder. Varje år utkommer Finska Missionssällskapet med ett nytt sånghäfte som innehåller en nysammansatt bukett julsånger. Sångerna i årets häfte är valda av kantorerna i Ekenäsnejdens svenska församling Pia Nygård, Sofia Lindroos och Niels Burgmann, som självfallet har bidragit med sina egna julfavoriter.

Kantorerwebb

Inträdet är alltid fritt men till sångstundskonceptet hör att man samlar upp kollekt. Årets kollekter stöder Finska Missionssällskapets fredsarbete och sången i Ekenäs kyrka ljuder således för fredens skull.

(21.12.2015)

På julaftonsdagen kl. 12-15 ordnar EKENÄSNEJDENS SVENSKA FÖRSAMLING en julmiddag i Tenala församlingshem. Middagen är en del av församlingens diakonala insats inför jul och tänkt att samla dem som upplever ensamhet under helgen, eller som av annan anledning önskar ett meningsfullt julfirande. Initiativtagare och eldsjäl är församlingshemmets värdinna Mona Andersson och det är första gången en dylik julmiddag ordnas i församlingens regi.

Det kommer att bjudas på god hemlagad julmat, gemenskap med varandra och program med Martin Kevin, Carola Malmsten-Kevin och självaste julgubben. Programmet avslutas i god tid så att var och en hinner delta i svenska julbönen i Tenala kyrka kl. 15. För att försäkra sig om en plats vid middagsbordet behöver man anmäla sig till betjäningspunkten i Tenala (före detta pastorskansliet) senast måndagen den 14.12 före kl. 12 (tel. 019-2450550). Församlingen ordnar även med skjutsning om det behövs, också från övriga delar av församlingen.

Inför julen ordnar församlingen utdelningar på hela sitt vidsträckta område i Bromarv, Tenala, Ekenäs och Snappertuna. En del av medlen för julutdelningarna kommer från årets luciainsamling. Insamlade medel används förutom till jul även till hjälpbehövande under den resterande tiden av året. Också föreningar, samfund och privatpersoner bistår med ekonomiskt stöd.

Den diakonala insatsen i församlingen sker oftast i det tysta, men ibland tar den sig synliga uttryck som i en gemensam julmiddag eller genom den organiserade matbanksverksamheten i Ekenäs och Tenala.

(2.12.2015)
__________

Allsmäktige Gud. Vi kommer inför dig och ber för offren i terrordådet i Paris och för deras anhöriga. Stöd och trösta dem och oss alla, som inför det som hänt, frågar oss varför det måste hända. Hat och ondska föder ångest och otrygghet. Det reser murar mellan människor. Ge oss din frid, som övergår allt förstånd, så att världen skulle vara en bättre plats att bo på för oss alla. Låt oss alla vara fredsbevarare, var och en på sin plats och se Guds avbild i varje medmänniska. ”Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.” (Rom 12:21)

 

Biskop Björn Vikströms inlägg på Facebook 14.11.2015:

Terrordåden i Paris påminner oss igen en gång om hur sårbar vår värld är mot dem som vill skrida skräck. Det är så oändligt mycket lättare att förstöra än att bygga upp fred och försoning. Fanatismens makt över människor är skrämmande, oberoende av vilken ideologi som ligger bakom (ännu är ju inte de skyldiga identifierade, även om gissningarna på basen av ögonvittnesskildringar och tidigare liknande aktioner oundvikligen riktas mot någon islamistisk terrororganisation).

Samtidigt är händelserna ett uttryck för att följderna av krigen och orättvisorna i världen inte längre kan hållas utanför Europas gränser. Det blir allt svårare att begränsa konflikterna till vissa geografiska områden.

Terrordåden kommer oundvikligen att ge ny fart åt diskussionen i vilken mån västvärlden skall involvera sig militärt i konflikterna i Syrien och Irak - eller tvärtom dra sig ur helt och hållet, och lämna parterna åt sig själva. Personligen tycker jag att omvärlden borde sätta en starkare press på arabstaterna att tydligt välja sida mot krig och extremism, och även skrida till konkreta åtgärder för att få slut på kriget. Att bara försöka vänta att konflikten skall ta slut av sig själv är inget acceptabelt alternativ.

Det finns starka krafter både bland muslimer och här i Europa som vill driva fram en splittring och bygga murar mellan "den kristna västvärlden" och "den muslimska Mellanöstern" - paradoxalt nog samtidigt som den här gränsen mellan olika kultursfärer blir allt svårare att upprätthålla. Europa är dels långt sekulariserat, och dels är den muslimska närvaron i Europa redan stark. Dessutom har Mellanöstern sedan 2000 år varit hem för de äldsta kristna kyrkorna, för att inte tala om den judiska närvaron där både i historien och i dag. Den svartvita generalisering och absolutifiering av kulturella identiteter och kulturella motsättningar, som fanatism nästan alltid bygger på, bör ifrågasättas och kritiseras: den är en verklighetsfrämmande propagandistisk illusion.

Det är oundvikligt att terrordåden kommer att leda till större vaksamhet vid gränser och vid övervakningen av potentiella extrema element - allt annat skulle vara dumt och naivt. Men vad kan vi göra som kyrka, kristna och som alldeles vanliga medborgare i Finland? För det första be för offren och deras anhöriga, för det andra fördöma våld i alla dess former och i synnerhet urskiljningslöst dödande av oskyldiga civila, för det tredje motverka generaliseringar typ "islam leder oundvikligen till våld", för det fjärde göra vad vi kan för att de muslimer som tidigare eller på senare tid anlänt till vårt land skall känna sig accepterade som de unika individer de är, utan att stämplas på basen av kriminella extremisters agerande.

(14.11.2015)

__________

Torsdagen den 15 oktober bjuder kyrkoherde Anders Lindström in till ett publikt samtal om livet med gästen för dagen Torbjörn Kevin, journalist och tidigare chefredaktör för Åbo Underrättelser.

TorbjornKevinweb

 

Samtalet i kolumnen kommer att röra sig mellan himmel och jord med fördjupning kring journalismens etik och objektivitet och mediernas makt. Medievärlden förändras, är det tryckta ordet på tillbakagång under den digitala tidningens frammarsch?
Samtidens utmaningar, nationellt och globalt, kommer att finnas med som en del av helheten, där samtalet inte bara berör händelser och fenomen utanför rummet utan också personen och människan Torbjörn Kevin.

Samtalet, som inleds kl. 19 i Ekenäs församlingshem, varvas med musik med Niels Burgmann och Kjell Wikström.
Som vanligt avslutas kvällen med servering.

(9.10.2015)
__________