Professor och biskop emeritus Gustav Björkstrand håller ett föredrag om Sigfrid Aronus Forsius måndagen den 11 mars 2019 klockan 19 i Ekenäs  församlingshem, Larssonsvägen 1. Tillställningen arrangeras av Ekenässällskapet och Ekenäsnejdens svenska församling.

 

Sigfrid Aronus Forsius

För 400 år sedan fick Ekenäs en ny kyrkoherde. Sigfrid Aronus Forsius, en märklig man i 60-årsåldern "deporterades" hit efter en förunderlig och mångskiftande karriär.

Forsius hade verkat på många håll i dåvarande Svea rike, som präst, naturfilosof, matematiker, lantmätare och astronom. Han hade gett ut almanackor och i anslutning till dem prognostikor, ett slags astrologiska spådomar. Han hade översatt religiösa och vetenskapliga texter och också själv skrivit psalmer.

Han hade varit domkyrkopredikant i Reval, fältpräst och hovpredikant, senare professor i astronomi vid Uppsala universitet och kyrkoherde i Stockholm.

Forsius arbete som astronom har senare hedrats med att han fått ge namn åt asteroiden, 3223 Forsius.

Att Forsius år 1620 blev kyrkoherde i Ekenäs, torde åtminstone delvis bero på att han var en grälsjuk person som lätt kom i konflikt med medmänniskor och myndigheter. Ibland uppträdde han dessutom berusad i officiella sammanhang. Efter en större konflikt blev han av med sitt prästämbete och tjänsten som kunglig astronom i Stockholm och hamnade i Ekenäs, rikets då minsta stad.

I sin bok om persongatunamn i Ekenäs skriver Magnus Cederlöf om Forsius bland annat:

" I Ekenäs blev han snabbt känd som en flitig astronom. Enligt den lokala traditionen skulle han ha legat på Kvarnbacken såväl sommar som vinter med blicken på himlavalvet: Här fick den märkliga renässansmänniskan och mystikern utlopp för sin stora passion i livet – att studera stjärnor. En orolig själ hade till slut fått ett visst mått av ro får vi förmoda. Forsius avled i sin tjänst år 1624."

"Sigfrid Aroni gata i Ekenäs är det första persongatunamnet som getts för att hedra en icke-kunglig person. Detta tyder på att man i ett tidigt skede förstod Forsius storhet. Ett minnesmärke över honom restes år 1924 i den östra ändan av huvudskeppet i Ekenäs kyrka. Senare har forskningsinstitutet Aronia, som fungerar i anslutning till yrkeshögskolan Novia, fått sitt namn efter Forsius."

(Ur Magnus Cerderlöf: Från Flemingsgatan till Pehr Sommars gata, Västnyländska kultursamfundet 2017.)

(26.2.2019)

Var mår vi bäst och vilka är kriterierna? Innebär ekonomisk utveckling höjd livskvalitet?

Dessa och många flera frågor kommer att penetreras i Kyrkoherdens kolumn torsdagen den 28.2 när kyrkoherde Anders Lindström samtalar med sin gäst, doktor Tomas Hanell från Karis. Hanell har forskat i ämnet livskvalitet och torsdagskvällens samtal kommer att kretsa kring frågor om värderingar och attityder.

Kyrkoherdens kolumn har bjudit in till publika samtal ett par gånger i året sedan våren 2008. Denna veckas samtal förs i Ekenäs församlingshem, Larssonsvägen 1 och börjar klockan 18.30. Samtalet varvas med musikinslag.  

Arrangör är Ekenäsnejdens svenska församling och inträdet är fritt.

(24.2.2019)

Under de närmaste veckorna genomför Ekenäsnejdens svenska församling en enkel marknadsundersökning i form av en enkät som distribueras till alla medlemshushåll. Distributionen sker med församlingstidningen Mitt i livet som når medlemmarna denna vecka.

Enkätens syfte är att undersöka kommunikationen mellan Ekenäsnejdens svenska församling och dess medlemmar samt att höra medlemmarnas åsikt om församlingens verksamhet.

Enkäten är skapad i samarbete med tradenomstuderande Natalie Lindholm och resultatet kommer att användas i hennes examensarbete samt i utvecklingen av församlingens verksamhet.

Svaren i enkäten behandlas konfidentiellt, vilket innebär att deltagandet sker anonymt och svaren inte kan kopplas till avsändaren utan hens eget medgivande.

Enkäten består av fyra delar och tar endast 5 minuter att besvara. Den finns också på församlingens webbplats ekenasnejdensforsamling.fi där den kan besvaras elektroniskt. Svar tas emot till och med den 10 februari.

Resultatet av undersökningen beaktas vid kommande verksamhetsplanering.

(23.1.2019)

Under julhelgen kan man ta del av en mängd olika tillställningar i Ekenäsnejdens kyrkor, församlingshem samt i utlokaliserade evenemang på andra ställen.

I Snappertuna kan man inleda sitt julfirande med att besöka den tvåspråkiga julfreden i Raseborgs slottsruiner. I år ordnas andakten lördag 22 december klockan 18 och i den medverkar bland andra Ekenäs lucia med tärnor och kören Cajorna. Besökare uppmanas att bidra till stämningen genom att bära med sig en egen LED-lykta. Likaså uppmanas man att ta med en slant till kollekten. 

På söndag 23.12 har man möjlighet att sjunga de vackraste julsångerna och vara med om en andakt i Furuborg i Skogby klockan 16. De vackraste julsångerna sjungs även söndagen den 30 december klockan 17 när kören Stora fröjden besöker Bromarvs kyrka för att sjunga med och för besökarna. Också Tenala-Bromarvs lucia medverkar. Och som brukligt vid dessa sångtillställningar samlas det in en kollekt, det här året för världens barn.

På julaftonen klockan 12 ordnas julmiddag i Tenala församlingshem för dem som upplever ensamhet under helgen, eller som av annan anledning önskar ett meningsfullt julfirande tillsammans med andra. Middagen är öppen för alla. Den inleds med en julandakt och senare avlägger julgubben ett besök.

I Ekenäsnejden finns det många möjligheter att gå i julkyrka. Redan i god tid veckan innan jul bjuds daghem och dagvårdsgrupper in till barnens julkyrka i flera repriser. Skolorna förlägger också gärna ett gudstjänstbesök just i advents- eller jultid.

På julaftonen firas fem olika julböner i Ekenäs kyrka. Klockan 13 inleder man med nallejulbön för och med de allra yngsta barnens familjer med sång av små barn. Därefter kan man delta i svenskspråkiga julböner klockan 14, 15 och 17, där en barn- och ungdomskör, gruppen Six Notes och Mathias Löfstedt i nämnd ordning medverkar med sång. Klockan 16 hålls en finskspråkig julbön i Ekenäs.

Svenskspråkiga julböner ordnas också i Tenala och Snappertuna klockan 15 och i Bromarv klockan 16.30 medan de finskspråkiga hålls klockan 13.30 i Tenala, klockan 15 i Bromarv och klockan 16 i Snappertuna. I Tenala medverkar Ami Aspelund med sång, i Bromarv Suvi Gräsbeck och i Snappertuna Christa Pihlström på cello.

På juldagsmorgonen kan man gå i julotta i nejdens alla fyra kyrkor: klockan 6 i Ekenäs och Tenala samt klockan 8 i Bromarv och Snappertuna. Ekenäs kyrkokör och Snappertunakören medverkar både i Ekenäs och Snappertuna.

Trettondagen söndag 6 januari firas i Ekenäsnejden med gemensam julfest klockan 16 i Ekenäs församlingshem. Festen inleds med gudstjänst för att sedan övergå i servering och program, däribland Ekenäs lucias sista framträdande för säsongen. Skjuts ordnas efter behov både från Tenala, Snappertuna och Bromarv. Man meddelar om skjutsbehov per telefon 019-2411060 vardagar kl. 9-13, senast torsdag 3.1.

(19.12.2018)

Ekenaslucia2018AliceAbb web

Foto: Fotofabriken

I tre veckors tid har allmänheten kunnat rösta på sin favorit i luciavalet i Ekenäsnejden. Omröstningen är nu avslutad och rösterna räknade. Under treveckorsperioden röstade 785 personer. Flest röster fick kandidat nummer 2, Alice Äbb, 16, som valts till Ekenäs Lucia 2018. Hon kröns på traditionellt sätt till sitt uppdrag på luciadagen, torsdagen den 13 december kl. 18 i Ekenäs kyrka av kyrkoherde Anders Lindström som håller kröningstalet.

Tillsammans med sina två luciatärnor Saga Erlin och Isabelle Hällfors ska lucia sprida ljus och glädje bland Ekenäsbor i alla åldrar - vid föreningsjulfester, i daghem och i vårdenheter. Det är nu möjligt att boka ett luciaframträdande genom att ringa bokningsnumret 044-755 3610.

Luciainsamlingen, som löpt jämsides med röstningen och som stöder julhjälpen till barn och familjer på Ekenäsnejdens svenska församlings område, fortsätter under hela luciasäsongen fram till avslutningen i Ekenäs församlingshem på trettondagen den 6 januari kl. 16.

(26.11.2018)

Slutligt valresultat i Ekenäsnejden

Församlingsmedlemmarna i Ekenäsnejdens svenska församling har valt ledamöter till församlingsrådet och till gemensamma kyrkofullmäktige för mandatperioden 2019-2022. I valet har röstberättigade medlemmar valt 14 ledamöter (tidigare 17) till gemensamma kyrkofullmäktige och 12 (tidigare 14) ledamöter till församlingsrådet. Antalet ledamöter i de båda förtroendeorganen har i enlighet med Kyrkoordningen kap. 10 § 9 reducerats sedan senaste val på grund av minskat medlemsantal i samfällighetens församlingar.

Röstningsprocenten i Ekenäsnejden stannade på 13,5 %, vilket betyder en sänkning på cirka 1,8 % jämfört med valet 2014. 1080 församlingsmedlemmar deltog i valet. Av dessa röstade 390 på den egentliga valdagen medan 690 röstade på förhand. På Ekenäsnejdens område kunde man välja mellan tretton olika förhandsröstningsställen.

Orsaken till den något minskade röstningsaktiviteten i jämförelse med föregående val har sannolikt flera orsaker. Inför valet 2014 fanns det ett allmänt intresse för att säkra påverkningsmöjligheterna i den nya Ekenäsnejdens svenska församling, som bildades av de fyra tidigare församlingarna i Ekenäsnejden.

Sammansättningen i förtroendeorganen för mandatperioden 2019-2022 är delvis densamma. I församlingsrådet i Ekenäsnejden sitter 8 ledamöter kvar under nästa fyraårsperiod medan 4 är nyinvalda. I gemensamma kyrkofullmäktige är motsvarande siffror för Ekenäsnejdens representanter 6 sittande och 8 nyinvalda.

Genom församlingsvalet har församlingsmedlemmarna gett fullmakt åt de förtroendevalda att förvalta ekonomi och strukturer i församlingen och i samfälligheten.

Valnämnden har fastställt valresultatet på sitt möte den 18.11.2018.

 

Valresultatet med samtliga invalda och suppleanter finns på
https://www.forsamlingsvalet.fi/resultat

Resultat för gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet

(18.11.2018)

Torsdagen den 8.11 kl. 19 arrangerar Ekenäsnejdens svenska församling sitt årliga samtal i anslutning till Bokkalaset med temat Se samtiden genom historien - ett samtal om historien, samtiden & framtiden.

Kyrkoherde Anders Lindströms gäst denna gång är Sture Lindholm, läraren och författaren som lyft upp närhistorien i ett nationellt perspektiv.

Samtalet kommer beröra frågor om varför kunskap om historien är viktig för vår samtid och vår framtid. Försvinner det historiska perspektivet i den digitala cyberrymden? Vad betyder det att känna sina rötter? Frågeställningarna är färgade av värdens eget intresse för samhällsutveckling och reflektion över det som sker just där församlingen finns – mitt i livet.

Samtalet, som arrangeras i samarbete med Bokkalaset, förs i Ekenäs församlingshem, Larssonsvägen 1 och inträdet är fritt.

 

Den årliga traditionen med en litterär högmässa i Ekenäs kyrka, där en inbjuden gäst talar, fortsätter.

I årets högmässa söndagen den 11.11 består predikan av ett urval dikter ut författaren Tua Forsströms nya diktsamling Anteckningar. Tua Forsström själv är uppläsare och dikterna varvas med musik spelad av Annika Palm-Doumenge på piano och Annemarie Åström på violin.

Högmässan inleds kl. 10 och räcker ca en timme. Arrangör är Ekenäsnejdens svenska församling i samarbete med Bokkalaset.

(4.11.2018)

I takt med att hösten djupnar och kvällarna blir mörkare växer behovet av tända ljus. I mörka december kommer vanligtvis lucia och lyser upp vardag och julfest. Men för att Ekenäs skall få sin egen lucia behöver arrangörerna allmänhetens hjälp. Kandidatanmälningar tas emot fram till och med den 28 oktober och de beaktas i den ordning de kommer in. Fem flickor får plats i luciaföljet.

Sedan 2015 är församlingen arrangör för luciaverksamheten i Ekenäs. Den som vill nominera en luciakandidat kan skicka in hennes fotografi med uppgifter om namn, ålder, telefonnummer och musikvitsord jämte sina egna kontaktuppgifter till Ekenäsnejdens svenska församlings pastorskansli, Larssonsvägen 1, 10600 Ekenäs.

Det går också bra att skicka anmälningar per e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Gunilla är en av församlingens diakoniarbetare och hon berättar att alla intäkter från den kommande luciainsamlingen kommer att gå till församlingens egen julhjälp. Hjälpen delas ut på hela församlingens område och stöder både barn, ungdomar och vuxna.

Man kan också anmäla sig själv. Som kandidat passar flickor i åldern 16-23 år från hela församlingens område.

(12.10.2018)