Under de närmaste veckorna genomför Ekenäsnejdens svenska församling en enkel marknadsundersökning i form av en enkät som distribueras till alla medlemshushåll. Distributionen sker med församlingstidningen Mitt i livet som når medlemmarna denna vecka.

Enkätens syfte är att undersöka kommunikationen mellan Ekenäsnejdens svenska församling och dess medlemmar samt att höra medlemmarnas åsikt om församlingens verksamhet.

Enkäten är skapad i samarbete med tradenomstuderande Natalie Lindholm och resultatet kommer att användas i hennes examensarbete samt i utvecklingen av församlingens verksamhet.

Svaren i enkäten behandlas konfidentiellt, vilket innebär att deltagandet sker anonymt och svaren inte kan kopplas till avsändaren utan hens eget medgivande.

Enkäten består av fyra delar och tar endast 5 minuter att besvara. Den finns också på församlingens webbplats ekenasnejdensforsamling.fi där den kan besvaras elektroniskt. Svar tas emot till och med den 10 februari.

Resultatet av undersökningen beaktas vid kommande verksamhetsplanering.

(23.1.2019)