I april i år beviljades Raseborgs kyrkliga samfällighet Kyrkans miljödiplom. Diplomet beviljas av Kyrkostyrelsen och är ett tecken på att man med seriositet vill arbeta för miljöns bästa.

Inom samfälligheten och de tre församlingarna på området finns en strävan efter att beakta miljön på alla plan i verksamheten i såväl energibruk, skötsel av begravningsplatser, grönområden och skogsområden som i lägergårdarnas verksamhet. Likaså i sophantering och städning samt i materialanskaffning för kök och kontor.

Till miljödiplomets ansökningsprocess hör upprättandet av ett eget miljöprogram, vilket föregås av en miljöbesiktning där den aktuella situationen kartläggs, poängsätts och mynnar ut i ett åtgärdsprogram för minskad miljöbelastning. Diplomet är tidsbundet och ett förnyande baserar sig på huruvida åtgärdsprogrammet har förverkligats. Samfällighetens miljödiplom är i kraft till och med 2023.

Finlands evangelisk-lutherska kyrka har förbundit sig till ett nationellt och internationellt arbete för att skydda miljön och motverka klimatförändringen. I februari 2019 godkände Kyrkostyrelsens plenum kyrkans färskaste energi- och klimatstrategi som strävar till en kolneutral kyrka år 2030. Som en del av strategin uppmuntras varje församling att sträva efter ett eget miljödiplom senast år 2025.

Kyrkans klimat- och miljöarbete vilar på teologisk grund och är i sina olika former en del av kyrkans grunduppdrag. Miljön är en del av Guds skapelse och sålunda helig. Som människor bär vi ansvar för hur vi behandlar vår miljö. Miljöarbetet uppmuntrar till förändring och påminner om att till kristen livsstil hör enkelhet och måttfullhet.

Initiativet och de första stegen mot ett miljödiplom för samfälligheten och församlingarna i Raseborg togs redan 2015 av dåvarande förtroendevalda. Själva kartläggningen och uppgörandet av miljöprogrammet utfördes vid sidan av det egna arbetet. Glädjande var att under arbetets gång kom man underfund med att omsorgen om miljön redan utgjorde en del av församlingarnas vardagliga liv i åtgärder som återvinning och val av miljövänliga produkter framom engångsprodukter.

Som nästa åtgärd kommer man inom samfälligheten att satsa på ökad miljömedvetenhet hos personalen i församlingarna så att omsorgen om miljön blir en naturlig del av hela organisationens verksamhetskultur. Man hoppas också på att miljödiplomet skall inspirerar till nya verksamhetsformer inom församlingarna, till vilket både medarbetare, församlingsmedlemmar och förtroendevalda kan bidra.

(12.8.2019)

Onsdagen den 12 juni ger violinisten Erik Nygård och kantor Pia Nygård konserten ”Finlandssvenska fioltoner” i Ekenäs kyrka. Konserten är en del av Erik Nygårds ettåriga arbetsstipendium från Svenska kulturfonden för att framföra mindre känd violinmusik skriven av finlandssvenska kompositörer.

Vid konserten framförs bland annat Selim Palmgrens Konsertfantasi samt Erik Tulindbergs musik. Med tanke på att Armas Järnefelt i år fyller 150 år får man även höra hans vackra Berceuse från år 1894.

Konserten som arrangeras tillsammans med Ekenäsnejdens svenska församling börjar klockan 18. Inträdet är fritt, programblad säljs vid ingången.

(4.6.2019)

Söndagen den 5 maj kl. 12 bjuder Ekenäsnejdens svenska församling in till ett försomrigt sångevenemang i Ekenäs kyrka - både med allsång och körsång. Det finns glädje att hämta ur sångens och musikens källa och i det här evenemanget görs det tillsammans. Sångtillställningen är samtidigt ett insamlingstillfälle för Kyrkans Utlandshjälp genom den kollekt som samlas in till stöd för världens fattiga och i synnerhet för barns och ungas skolgång i Uganda.

I sångevenemanget medverkar flera körer som är aktiva på orten. Under Monica Henrikssons ledning framförs en del av sångerna av barnkörerna Primo och Secondo, Ekenäs Ungdomskör och Girls’n Qvinns. Ekenäs kyrkokör och Snappertunakören sjunger under ledning av Pia Nygård, Anders Storbacka är organist. Ytterligare instrumentalister medverkar. 

Programmet leds av kyrkoherde Anders Lindström, som också står för en avslutningsandakt, och Anna Lindblad. Kaj-Mikael Wredlund medverkar från Kyrkans Utlandshjälp. 

Tillställningen, som räcker en timme och bandas för tv och radio, är ett samarbete mellan församlingen, Kyrkans Utlandshjälp och Yle Fem. Programmet sänds i Yle Vega 23.6 kl. 13.03 och i Yle Fem 18.8 kl. 12.

(30.4.2019)

Vid sin session den 11 april 2019 har Borgå domkapitel kontrollräknat och fastställt valresultatet och valdeltagandet i andra omgången i biskopsvalet i Borgå stift.

I valet fick kyrkoherde Bo-Göran Åstrand sammanlagt 309 röster och valdes till stiftets nya biskop. Direktor Sixten Ekstrand fick sammanlagt 265 röster.

Valdeltagandet i valets andra omgång var 87,9 procent. Sammanlagt 704 personer var röstberättigade, hälften präster och hälften lekmannaelektorer. Av dem röstade sammanlagt 619 personer. I valet gavs 43 blanka röster och 2 röster förkastades.

Åstrand tillträder som biskop den 1.9 då nuvarande biskopen Björn Vikström blir universitetslektor vid Åbo Akademi. Åstrand vigs till biskop i Borgå domkyrka 29 september.

Källa: Kyrklig tidningstjänst

(11.4.2019)

I biskopsvalets första omgång som hölls tisdagen den 19.3 gick biskopskandidaterna Bo-Göran Åstrand och Sixten Ekstrand vidare till den andra omgången.

Valets andra omgång hålls den 10.4.

Läs hela nyheten här.

(20.3.2019)

Söndagen den 17 mars bjuds publiken på ett unikt musik- och poesiprogram i Ekenäs kyrka när författarna Tua Forsström och Jyrki Kiiskinen läser dikter på svenska och finska ur Forsströms bok Anteckningar (fi. Merkintöjä). Dikterna i boken, som handlar om ett älskat barns död, aktualiserar den svåra frågan vad vi skall ta oss till med den sorg vi har att leva med efter de största förlusterna i livet. Dikterna har översatts av Kiiskinen.

I programmet möter Forsströms texter musik av Claude Debussy, Kaija Saariaho och Clara Schumann. Musiken har sammanställts och framförs av Annemarie Åström, violin och Annika Palm, piano.

Spring inte ut i natten älskling framförs i sin helhet för andra gången, det första framförandet skedde senaste höst i Helsingfors och ytterligare två ingår i planerna, ett av dem i Stockholm.

Programmet som arrangeras av Ekenäsnejdens svenska församling börjar klockan 16.
Inträdet är fritt, programblad säljs vid ingången.

Boken Anteckningar finns att köpa efter tillställningen.

(11.3.2019)

Professor och biskop emeritus Gustav Björkstrand håller ett föredrag om Sigfrid Aronus Forsius måndagen den 11 mars 2019 klockan 19 i Ekenäs  församlingshem, Larssonsvägen 1. Tillställningen arrangeras av Ekenässällskapet och Ekenäsnejdens svenska församling.

 

Sigfrid Aronus Forsius

För 400 år sedan fick Ekenäs en ny kyrkoherde. Sigfrid Aronus Forsius, en märklig man i 60-årsåldern "deporterades" hit efter en förunderlig och mångskiftande karriär.

Forsius hade verkat på många håll i dåvarande Svea rike, som präst, naturfilosof, matematiker, lantmätare och astronom. Han hade gett ut almanackor och i anslutning till dem prognostikor, ett slags astrologiska spådomar. Han hade översatt religiösa och vetenskapliga texter och också själv skrivit psalmer.

Han hade varit domkyrkopredikant i Reval, fältpräst och hovpredikant, senare professor i astronomi vid Uppsala universitet och kyrkoherde i Stockholm.

Forsius arbete som astronom har senare hedrats med att han fått ge namn åt asteroiden, 3223 Forsius.

Att Forsius år 1620 blev kyrkoherde i Ekenäs, torde åtminstone delvis bero på att han var en grälsjuk person som lätt kom i konflikt med medmänniskor och myndigheter. Ibland uppträdde han dessutom berusad i officiella sammanhang. Efter en större konflikt blev han av med sitt prästämbete och tjänsten som kunglig astronom i Stockholm och hamnade i Ekenäs, rikets då minsta stad.

I sin bok om persongatunamn i Ekenäs skriver Magnus Cederlöf om Forsius bland annat:

" I Ekenäs blev han snabbt känd som en flitig astronom. Enligt den lokala traditionen skulle han ha legat på Kvarnbacken såväl sommar som vinter med blicken på himlavalvet: Här fick den märkliga renässansmänniskan och mystikern utlopp för sin stora passion i livet – att studera stjärnor. En orolig själ hade till slut fått ett visst mått av ro får vi förmoda. Forsius avled i sin tjänst år 1624."

"Sigfrid Aroni gata i Ekenäs är det första persongatunamnet som getts för att hedra en icke-kunglig person. Detta tyder på att man i ett tidigt skede förstod Forsius storhet. Ett minnesmärke över honom restes år 1924 i den östra ändan av huvudskeppet i Ekenäs kyrka. Senare har forskningsinstitutet Aronia, som fungerar i anslutning till yrkeshögskolan Novia, fått sitt namn efter Forsius."

(Ur Magnus Cerderlöf: Från Flemingsgatan till Pehr Sommars gata, Västnyländska kultursamfundet 2017.)

(26.2.2019)

Var mår vi bäst och vilka är kriterierna? Innebär ekonomisk utveckling höjd livskvalitet?

Dessa och många flera frågor kommer att penetreras i Kyrkoherdens kolumn torsdagen den 28.2 när kyrkoherde Anders Lindström samtalar med sin gäst, doktor Tomas Hanell från Karis. Hanell har forskat i ämnet livskvalitet och torsdagskvällens samtal kommer att kretsa kring frågor om värderingar och attityder.

Kyrkoherdens kolumn har bjudit in till publika samtal ett par gånger i året sedan våren 2008. Denna veckas samtal förs i Ekenäs församlingshem, Larssonsvägen 1 och börjar klockan 18.30. Samtalet varvas med musikinslag.  

Arrangör är Ekenäsnejdens svenska församling och inträdet är fritt.

(24.2.2019)